Bibliografija doktorskih disertacija 1959.- 2017.
prva stranica , 2018 () str.20 OPĆENITO


ABRAM, Maja
      Listerioza u miša - patogneza i uloga stanične imunosti : doktorska disertacija / Maja Abram. - Rijeka : M. Abram, 1996. ([s. l. : s. n.]). - 109 listova : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 90-109. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 1996.
BS17-0001


AHEL, Vladimir, ml.
      Evaluacija ekstrakcije zuba donjim premolarnim kliještima : doktorska disertacija / Vladimir Ahel. - Rijeka : V. Ahel, 2006 ([s. l. : s. n.]). - 82 lista : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Bibliografija: listovi 74-79. - Summary. - Doktorski rad -- Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, 2006.
BS17-0002


AHEL, Vladimir, st.
      Prognostičko značenje ranih postoperativnih komplikacija u djece operirane zbog prirodjenih srčanih grešaka : doktorska disertacija / Vladimir Ahel. - Rijeka : V. Ahel, 1984 ([s. l. : s. n.]). - 126 listova : ilustr. ; 30 cm
Bibliografija: listovi 112-126. - Summary. - Dokt. disert., Med. fak., Rijeka, 1984.
BS17-0003


ANDRIĆ, Jugoslav
      Analiza uzroka migracije endoproteze kod aloartroplastike kuka : doktorska disertacija / Jugoslav Andrić. - Rijeka : J. Andrić, 1985. ([s. l. : s. n.]). - 127 listova : ilustr., graf. prikazi ; 29 cm
Bibliografija: listovi 114-127. - Dokt. disert., Med. fak., Rijeka, 1985.
BS17-0004


ANIĆ, Felina
      Povezanost aktivnosti i težine sistemskog eritemskog lupusa s brojem klasifikacijskih kriterija i duljinom trajanja bolesti : doktorski rad / Felina Anić ; mentor rada Srđan Novak. - Rijeka, 2015. - XI, 107 listova : graf. prikazi (u bojama) ; 30 cm
Bibliografija: listovi 85-101. - Summary. - Životopis: listovi 104-107. - Doktorski rad--Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, 2015.
BS17-0005


ANTONČIĆ, Igor
      Liječenje akutnog hemisfernog moždanog infarkta kombinacijom trombolize i hemodilucije : doktorski rad / Igor Antončić. - Rijeka : I. Antočić, 2011. ([s. l. : s. n.]). - IX, 87 listova : ilustr.(djelomice u bojama), graf. prikazi(pretežno u bojama) ; 30 cm
Bibliografija: listovi 76-87. - Summary. - Doktorski rad -- Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, 2011.
BS17-0006


ANTONIĆ, Robert
      Analiza naprezanja intaktnog i apikotomiranog zubnog korijena metodom konačnih elemenata : doktorski rad / Robert Antonić. - Rijeka : R. Antonić, 2010. ([s. l. : s. n.]). - X, 85 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 30 cm
Bibliografija: listovi 68-81. - Summary. - Doktorski rad -- Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, 2010.
BS17-0007


ANTONIN, Branko
      U val i T-U spojnica kao dijelovi normalne krivulje i njihove patološke derivacije kod hipertrofije srčanih klijetki : doktorska disertacija / Branko Antonin. - Rijeka : [s.n.], 1959. - 200 str. : ilustr. ; 30 cm
Bibliografija: str. 197-200. - Dokt. disert., Med. fak., Rijeka, 1959.
BS17-0008*


ANTULOV, Ronald
      Procjena spolno ovisnih promjena mozga u bolesnika s multiplom sklerozom pomoću konvencionalnih i nekonvencionalnih mjerenja magnetnom rezonancijom : doktorski rad / Ronald Antulov. - Rijeka : R. Antulov, 2011. ([s. l. : s. n.]). - X, 72 lista : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Bibliografija: listovi 60-67. - Summary. - Doktorski rad -- Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, 2011.
BS17-0009


ARAPOVIĆ, Jurica
      Molekularna osnova različite osjetljivosti proteina RAE-1 na regulaciju citomegalovirusom : doktorska disertacija / Jurica Arapović. - Rijeka : J. Arapović, 2009. ([s. l. : s. n.]). - X, 110 listova : ilustr.(pretežno u bojama) ; 30 cm
Bibliografija: listovi 97-107. - Summary. - Doktorski rad -- Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, 2009.
BS17-0010


ARAPOVIĆ, Maja
      Uloga NK-stanica u modulaciji specifičnog imunološkog odgovora na virus : doktorski rad / Maja Arapović. - Rijeka : M. Arapović, 2013. - X, 115 listova : ilustr. (pretežno u bojama), graf. prikazi ; 30 cm
Bibliografija: listovi 90-111. - Summary. - Doktorski rad -- Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, 2013.
BS17-0011


ARBANAS, Juraj
      Morfologija velikoga slabinskog mišića kod osoba s degenerativnim promjenama u lumbalnom dijelu kralježnice : doktorski rad / Juraj Arbanas. - Rijeka : J. Arbanas, 2010. ([s. l. : s. n.]). - IX, 105 listova : ilustr.(djelomice u bojama), graf. prikazi ; 30 cm
Bibliografija: listovi 97-105. - Summary. - Doktorski rad -- Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, 2010.
BS17-0012


ATANACKOVIĆ, Vera
      Prilog farmakologiji blokatora betaadrenergičnih receptora : disertacija / Vera Atanacković. - Rijeka : (s.n.), 1966. - 130 str. : ilustr. ; 30 cm
Dokt. disert., Med. fak., Rijeka, 1966.
BS17-0013


AVANCINI-Dobrović, Viviana
      Djelovanje fokusiranog i radijalnog udarnog vala na cijeljenje koštanih prijeloma i okolnih mekih tkiva u štakora : doktorski rad / Viviana Avancini-Dobrović. - Rijeka : V. Avancini-Dobrović, 2013. ([s. l. : s. n.]). - IX, 97 listova : ilustr. (djelomice u bojama) ; 30 cm
Bibliografija: listovi 84-98. - Summary. - Životopis: listovi [98-104]. - Doktorski rad -- Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, 2013.
BS17-0014


AVIROVIĆ, Manuela
      Prognostička vrijednost i međuodnos osteopontina i morfologije invazivne tumorske fronte u karcinomu pločastih stanica usne šupljine : doktorski rad / Manuela Avirović ; mentor rada Ksenija Lučin. - Rijeka, 2014. - XIII, 128 listova : ilustr., graf. prikazi ( u bojama) ; 30 cm
Bibliografija: listovi 101-123. - Summary. - Životopis: listovi 125-127. - Doktorski rad -- Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, 2014.
BS17-0015


AŽMAN, Josip
      Ekspresija regeneracijskih gena Reg obitelji u regenerativnome tkivu skeletnih mišića štakora : doktorski rad / Josip Ažman. - Rijeka : J. Ažman, 2011. ([s. l. : s. n]). - VII, 90 listova : graf. prikazi(pretežno u bojama) ; 30 cm
Bibliografija: listovi 69-81. - Summary. - Doktorski rad -- Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, 2011.
BS17-0016


BABAROVIĆ, Emina
      Povezanost izraženosti osteopontina i vaskularnog endotelnog čimbenika rasta s angiogenim parametrima i njihova prognostička vrijednost u monoklonalnoj gamapatiji neodređenog značenja i multiplom mijelomu : doktorski rad / Emina Babarović. - Rijeka : E. Babarović, 2014. ([s. l.] : s. n.]). - XIII, 143 lista : ilustr., graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Bibliografija: listovi 114-138. - Summary. - Bilješka o autorici: listovi 139-143. - Doktorski rad -- Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, 2014.
BS17-0017


BABIĆ Božović, Ivana
      Globalna DNA metilacija i trisomija 21 : doktorski rad / Ivana Babić Božović. - Rijeka : I. Babić Božović, 2013. - IX, 98 listova : ilustr., graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Bibliografija: listovi 67-90. - Sažetak; Summary. - Doktorski rad -- Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, 2013.
BS17-0018


BABIĆ Čač, Marina
      Virusna regulacija aktivnosti NK-limfocita: uloga inhibicijskih LY49 receptora : doktorski rad / Marina Babić Čač. - Rijeka : M. Babić Čač, 2011. ([s. l. : s. n.]). - XV, 131 list : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 30 cm
Bibliografija: listovi 110-125. - Summary. - Doktorski rad -- Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, 2011.
BS17-0019


BABIĆ, Mladen, liječnik
      Evaluacija uloge limfocitnih subpopulacija u krvi i sinovijalnoj tekućini u reumatskim bolestima : doktorska disertacija / Mladen Babić. - Rijeka : M. Babić, 1992. ([s. l.). - 83 lista : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 30 cm
Bibliografija: listovi 67-83. - Summary. - Dokt. disert., Med. fak., Rijeka, 1992.
BS17-0020


BAČIĆ, Giordano
      Uloga regulacijskih T i NKT stanica na lokalnoj i sistemskoj razini u bolesnika s kolorektalnim karcinomom : doktorski rad / Giordano Bačić. - Rijeka : G. Bačić, 2011. ([s. l. : s. n.]). - XIII, 169 listova : ilustr.(pretežno u bojama), graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Bibliografija: listovi 134-158. - Summary. - Doktorski rad -- Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, 2011.
BS17-0021


BAČIĆ, Ivan, liječnik
      Uloga tumorske angiogeneze i izražaja proteina i amplifikacije gena EGFR i HER-2 u nesitnostaničnom raku pluća : doktorski rad / Ivan Bačić. - Rijeka : I. Bačić, 2012 ([s. l. : s. n.]). - XII, 100 listova : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Bibliografija: listovi 83-98. - Summary. - Životopis: listovi 99-100. - Doktorski rad -- Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, 2012.
BS17-0022


BAČIĆ, Josip
      Biokemijska analiza majčinog seruma u kliničkoj procjeni tijeka i ishoda trudnoće : doktorska disertacija / Josip Bačić. - Rijeka : J. Bačić, 2004. ([s. l. : s. n.]). - 109 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 82-109. - Summary: Maternal serum screeninng in the clinical assessment of the preganancy couse and outcome. - Med. fak., Rijeka, 2004.
BS17-0023


BAČIĆ, Jurica
      Vrednovanje dijagnostičkih metoda istraživanja u patologiji mokraćnog mjehura : disertacija / Jurica Bačić. - Dubrovnik [i.e. Rijeka] : J. Bačić, 1978. ([s. l. : s. n.]). - 131 list : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na omotu: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 115-130. - Zusammenfassung. - Dokt. disert., Med. fak., Rijeka, 1978.
BS17-0024


BAJEK, Goran
      Stanični mehanizmi nastanka osteofita slabinskog dijela kralješnice u bolesnika sa sindromom lateralnog recesusa : doktorska disertacija / Goran Bajek. - Rijeka : G. Bajek, 2001. ([s. l. : s. n.]). - X, 86 listova : ilustr. u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 77-85. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 2001.
BS17-0025


BAJEK, Snježana
      Morfohistokemijsko ispitivanje uzoraka slabinskog mišića u osoba operiranih zbog hernije diskusa : doktorska disertacija / Bajek Snježana. - Rijeka : S. Bajek, 1996. - 89 listova : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Strojopis autograf. - Bibliografija: listovi 78-89. - Summary. - Dokt. disert., Med. fak., Rijeka, 1996.
BS17-0026


BAKARČIĆ, Danko
      Učinkovitost žvakanja u djece s cerebralnom paralizom : doktorska disertacija / Danko Bakarčić. - Rijeka : D. Bakarčić, 2007 ([s. l. : s. n.]). - XII, 88 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Bibliografija: listovi 68-77. - Summary. - Doktorski rad -- Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, 2007.
BS17-0027


BAKAŠUN, Vjekoslav
      Epidemiološke karakteristike i značaj epidemija dijarealnog sindroma na turističkom i pomorskom području subregije Rijeka 1961-1980. godine : doktorska disertacija / Vjekoslav Bakašun. - Rijeka : V. Bakašun, 1982 ([S. l. : s. n.]). - 138 listova : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Strojopis autogr. - Bibliografija: listovi 127-138. - Summary. - Dokt. disert., Med. fak., rijeka, 1982.
BS17-0028


BALEN-Marunić, Sanja
      Uloga imunoloških i neimunoloških čimbenika u dugoročnom preživljavanju alogeničkih bubrežnih transplantata : disertacija / Sanja Balen-Marunić. - Rijeka : S. Balen-Marunić, 2001. ([s. l. : s. n.]). - 233 lista : table, graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet u Rijeci. - Bibliografija: listovi 186-233. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 2001.
BS17-0029


BANAC, Srđan
      Citološka analiza bronhalnog aspirata u dijagnostici plućnih bolesti djece : doktorska disertacija / Srđan Banac. - Rijeka : S. Banac, 2001. ([s. l. : s. n.]). - IX, 103 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi u boji ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 87-100. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 2001.
BS17-0030


BARAC-Latas, Vesna
      Morfološka i imunološka istraživanja u koronavirus induciranom demijelinizirajućem encefalomijelitisu : doktorska disertacija / Vesna Barac-Latas. - Rijeka : [s. n.], 1995. - 86 listova, [13] listova s tablama, [12] listova s tablicama : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Strojopis autograf. - Bibliografija. - Summary. - Dokt. disert. Med. fak.,1995.
BS17-0031


BARBIR, Ante
      Utjecaj pušenja duhana na druge bolesti ovisnosti : doktorski rad / Ante Barbir. - Rijeka : A. Barbir, 2012 ([s. l. : s. n.]). - VII, 91 list : graf. prikazi, faks. ; 30 cm
Bibliografija: listovi 76-87. - Summary. - Životopis: listovi 90-91. - Doktorski rad -- Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, 2012.
BS17-0032


BARIĆ, Nikola, liječnik
      Međudjelovanje nasljednih i socio-ekonomskih faktora na tok starenja čovjeka : doktorska disertacija / Nikola Barić. - Rijeka : N. Barić, 1987 ([S. l. : s. n.]). - 138 listova : graf. prikazi ; 30 cm + [20] listova priloga
Strojopis autogr. - Bibliografija: listovi 126-136. - Summary. - Dokt. disert., Med. fak., Rijeka, 1987.
BS17-0033


BARIĆEV-Novaković, Zdenka
      Epidemiološke karakteristike pretilnosti u Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji : doktorska disertacija / Zdenka Barićev-Novaković. - Rijeka : Z. Barićev-Novaković, 2006. ([s. l. : s. n.]). - XII, 137 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Bibliografija: listovi 90-128. - Summary. - Doktorski rad -- Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, 2007.
BS17-0034


BARKIĆ, Martina
      Uloga tumorskog supresora p53 u fenotipu Rpl24-heterozigotnih miševa : doktorski rad / Martina Barkić. - Rijeka : M. Barkić, 2010. ([s. l. : s. n.]). - XI, 119 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 30 cm
Bibliografija: listovi 110-117. - Summary. - Doktorski rad -- Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, 2010.
BS17-0035


BARKOVIĆ, Igor
      Usporedba žicom vodiljom potpomognute tehnike torakalne drenaže u odnosu na klasičnu kiruršku tehniku : doktorski rad = Comparison of wire guided tube thoracostomy in comparison to classical surgical chest tube placement : doctoral thesis / Igor Barković ; mentor rada Alen Protić. - Rijeka, 2017. - IV, 72 lista : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Bibliografija: listovi 61-65. - Summary. - Doktorski rad -- Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, 2017.
BS17-0036


BARTOLIĆ, Ante
      Analiza potreba i mogućnosti razvoja zdravstvene samozaštite i suzaštite kod stanovnika u seoskoj sredini : disertacija / Ante Bartolić. - Rijeka : A. Bartolić, 1987 ([S. l. : s. n.]). - 158 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Strojopis autogr. - Bibliografija: listovi 137-156. - Summary. - Dokt. disert., Med. fak., Rijeka, 1987.
BS17-0037


BATIČIĆ, Lara
      Neuroimunomodulacijska svojstva dipeptidil-peptidaze IV u modelu upalne bolesti crijeva u miša : doktorski rad / Lara Batičić. - Rijeka : L. Batičić, 2010. ([s. l. : s. n.]). - XVIII, 220 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi(pretežno u bojama) ; 30 cm
Bibliografija: listovi 197-209. - Summary. - Doktorski rad -- Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, 2010.
BS17-0038


BATINAC, Tanja
      Apoptoza i proliferacija u spinocelularnom karcinomu i keratoakantomu : doktorska disertacija / Tanja Batinac. - Rijeka : T. Batinac, 2006. ([s. l. : s. n.]). - XIV, 225 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Bibliografija: listovi 204-218. - Summary. - Doktorski rad -- Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, 2006.
BS17-0039


BAŽDARIĆ, Ksenija
      Vrijednost postupka otkrivanja plagiranja u biomedicinskom časopisu : doktorski rad / Ksenija Baždarić. - Rijeka : K. Baždarić, 2012. - XI, 92 lista : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 81-85. - Summary. - Doktorski rad -- Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, 2012.
BS17-0040


BEG-Zec Kopani, Zlata
      Analiza bolesnika s karcinomom pluća u Primorsko-goranskoj županiji 1990-1995 : doktorska disertacija / Zlata Beg-Zec Kopani. - Rijeka : Z. Beg-Zec Kopani, 1999 ([s. l. : s. n.]). - 156 listova : graf. prikazi u boji ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet Rijeka. - Bibliografija: listovi 135-151. - Summary. - Dokt. disert., Med. fak. Rijeka, 1999.
BS17-0041


BEHREM, Senija
      Međuovisnost razvijenosti krvožilja i ekspresije tenascina u astrocitnim tumorima mozga : doktorska disertacija / Senija Behrem. - Rijeka : S. Behrem, 2005 ([s. l. : s. n.]). - 103 lista : ilustr. u bojama, graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 89-103. - Summary. - Dokt. disert., Med. fak., Rijeka, 2005.
BS17-0042


BELAC-Lovasić, Ingrid
      Analiza utjecaja adjuvantnog liječenja s 5-fluorouracilnom i leukovorinom u bolesnika s rakom debelog crijeva : doktorski rad / Ingrid Belac-Lovasić. - Rijeka : I. Belac-Lovasić, 2011. ([s. l. : s. n.]). - XII, 176 listova : graf. prikazi(pretežno u bojama) ; 30 cm
Bibliografija: listovi 141-168. - Summary. - Doktorski rad -- Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, 2011.
BS17-0043


BELEZNAY, Otmar
      Patološka bilirubinemija neonatusa : disertacija / Otmar Beleznay. - Rijeka : O. Beleznay, 1982 ([S. l. : s. n.]). - 255 listova : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Strojopis autogr. - Bibliografija. - Summary. - Dokt. disert., Med. fak., Rijeka, 1982.
BS17-0044


BELUŠIĆ-Gobić, Margita
      Čimbenici rizika za nastanak infekcije rane nakon kirurškog liječenja oralnog karcinoma : doktorski rad / Margita Belušić-Gobić. - Rijeka : M. Belušić-Gobić, 2011. ([s. l. : s. n.]). - 114 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 30 cm
Bibliografija: listovi 104-114. - Summary. - Doktorski rad -- Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, 2011.
BS17-0045


BENČIĆ, Ivan
      Promjene optimalnog slušnog polja u osoba s oštećenjem sluha bukom : doktorska disertacija / Ivan Benčić. - Rijeka : [s. n.], 1996. - 84 lista, listovi razl. pag. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci. - Strojopis autograf. - Bibliografija. - Summary.
BS17-0046


BEZJAK, Vladimir
      Utjecaj magnetskih polja jakosti 2250 oersteda na rast i razmnožavanje Candida albicans : disertacija ... / Vladimir Bezjak. - Rijeka : V. Bezjak, 1976. ([s. l. : s. n.]). - 50 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Bibliografija: listovi 46-50. - Summary. - Dokt. disert., Med. fak., Rijeka, 1976.
BS17-0047


BILAJAC, Lovorka
      Povezanost socioekonomskih obilježja s korištenjem zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj : doktorski rad / Lovorka Bilajac ; mentor Tomislav Rukavina. - Rijeka, 2015. - VIII, 115 listova : graf. prikazi u bojama ; 31 cm
Bibliografija: listovi 88-102. - Summary. - Životopis: listovi 104-115. - Doktorski rad--Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, 2015.
BS17-0048

prva stranica vrh stranice  str. 1 str.2

© 2003   Unibis
***