Doktorske disertacije Sveučilišta u Rijeci
str.34 , 2018 () str.36


VALČIĆ, Sanjin
      Model pomorskog VHF komunikacijskog sustava za prijenos podataka temeljen na OFDM modulaciji : doktorska disertacija = A model of maritime vhf communication system for data exchange based on ofdm modulation : doctoral thesis / Sanjin Valčić ; mentor Zoran Mrak. - Rijeka, 2016. - XI, 155 listova : ilustr., graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm
Bibliografija: listovi 124-131. - Summary. - Doktorski rad--Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet, 2016.
656.6:621.3(043)
621.3:656.6(043)
AO17-1188


VILKE, Siniša
      Optimizacija kopnene prometne infrastrukture između paneuropskog koridora V i ogranka Vb : doktorska disertacija / Siniša Vilke. - Rijeka : S. Vilke, 2012 ([s. l. : s. n.]). - X, 365 listova : ilustr. u bojama ; 31 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci. - Bibliografija: listovi 337-355. - Summary. - Pomor. fak., Rijeka, 2012.
656(4)(043.3)
AO17-1189


VOJVODIĆ, Katija
      Utjecaj prometovanja niskobudžetnih zrakoplovnih kompanija na međunarodno poslovanje hrvatskih zračnih luka : doktorska disertacija / Katija Vojvodić. - Rijeka : K. Vojvodić, 2010. ([s. l. : s. n.]). - IX, 249 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet u Rijeci. - Bibliografija: listovi 221-245. - Summary. - Ekon. fak., Rijeka, 2010.
656.7:339.13](497.5)(043.3)
AO17-1190


VRANIĆ, Duško
      Problemi uvođenja nove tehnologije u pomorski transport : disertacija / Duško Vranić. - Rijeka : D. Vranić, 1984. ([s. l. : s. n.]). - 285 listova : ilustr. ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište "Vladimir Bakarić" u Rijeci, Fakultet za pomorstvo i saobraćaj Rijeka. - Bibliografija: listovi 276-280 i uz tekst. - Summary. - Pom. fak., Rijeka, 1984.
656.61.073.2(043.3)
629.544/.545(043.3)
AO17-1191


ZEC, Damir
      Upravljanje plovidbom u područjima križanja plovidbenih pravaca : doktorska disertacija / Damir Zec. - Rijeka : D. Zec, 1994. ([s. l. : s. n.]). - 136 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet Rijeka. - Bibliografija: listovi 129-134; bilješke uz tekst. - Summary. - Pomor. fak., Rijeka, 1994.
656.61.05(043.3)
627.71:656.61.05](043.3)
AO17-1192


ZENZEROVIĆ, Zdenka
      Optimizacijski modeli planiranja kapaciteta morskih luka : doktorska disertacija / Zdenka Zenzerović. - Rijeka : Z. Zenzerović, 1995. ([s. l. : s. n.]). - IX, 302 str. : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Rijeka. - Bibliografija: str. 275-287; bilješke uz tekst. - Summary. - Ekon. fak., Rijeka, 1995.
656.614.073.2:519.6](043.3)
AO17-1193


ŽGALJIĆ, Dražen
      Modeli pomorskih prometnica u funkciji razvoja intermodalnog prijevoza : doktorski rad / Dražen Žgaljić. - Rijeka : D. Žgaljić, 2014. ([s. l. : s. n.]). - VIII, 233 lista : graf. prikazi, zemljop. crteži u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet. - Bibliografija: listovi 222-229 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Pom. fak., Rijeka, 2014.
656.6(043.3)
656.022.8(043.3)
AO17-1194

Vidi i br.: AO17-0165,-0267,-0395,-1018,-1049,-1074

657/659 Računovodstvo. Organizacija proizvodnje. Ekonomska propaganda


BAKIJA, Katarina
      Računovodstvene informacije za upravljanje održivim razvojem korporacije : doktorski rad = Accounting information for managing sustainable corporation development : doctoral thesis / Katarina Bakija ; mentorica Milena Peršić. - Opatija, 2014. - IX, 290 str. : graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm
Bibliografija: str. 253-266 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Doktorski rad--Sveučilište u Rijeci, Fakultet za mendžment u turizmu i ugostiteljstvu, 2014.
657(043.3)
005(043.3)
AO17-1195


BARBIERI, Alfio
      Računovodstveno praćenje uspješnosti poslovanja banaka kao dijela reprodukcijskog procesa : (doktorska disertacija) / Alfio Barbieri. - Rijeka : A. Barbieri, 1991. ([s. l. : s. n.]). - 194 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Institut za ekonomiju i organizaciju u Rijeci. - Bibliografija: listovi 182-186 i uz tekst. - Ekon. fak., Rijeka, 1991.
657:336.71](043.3)
336.71:657](043.3)
AO17-1196


BRKANIĆ, Vlado
      Računovodstvene informacije za upravljačke odluke o optimalizaciji bilance : doktorska disertacija / Vlado Brkanić. - Rijeka : V. Brkanić, 1999. ([s. l. : s. n.]). - 159 listova : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet u Rijeci. - Bibliografija: listovi 151-154 i uz tekst. - Summary. - Ekon. fak., Rijeka, 1999.
657.3:658.012](043.3)
658.14/.17](043.3)
AO17-1197


CEROVIĆ, Ljerka
      Funkcijsko povezivanje odrednica kvalitete temeljnih financijskih izvještaja : doktorska disertacija / Ljerka Cerović. - Rijeka : Lj. Cerović, 2005. ([s. l. : s. n.]). - XI, 285 listova : graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet u Rijeci. - Bibliografija: listovi 261-282; bilješke uz tekst. - Summary. - Ekon. fak., Rijeka, 2005.
657.375(043.3)
AO17-1198


CETINSKI, Vinka
      Optimalizacija organizacijske strukture poduzeća : doktorska disertacija / Vinka Cetinski. - Rijeka : V. Cetinski, 1997. ([s. l. : s. n.]). - 333 str. : graf. prikazi(djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Rijeka. - Bibliografija uz tekst. - Summary. - Ekon. fak., Rijeka, 1997.
658.11:65.012.3](043.3)
AO17-1199


CRNKOVIĆ-Stumpf, Branka
      Procjenjivanje vrijednosti poduzeća kao pretpostavka upravljanja ekonomijom poduzeća : (doktorska disertacija) / Branka Crnković-Stumpf. - Rijeka : B. Crnković-Stumpf, 1996. ([s. l. : s. n.]). - 270 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Rijeka. - Bibliografija: listovi 256-268; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Ekon. fak.,l Rijeka, 1997.
658.011.2(043.3)
AO17-1200


DEŽELJIN, Jadranka
      Računovodstvene informacije kao osnova za donošenje odluka u samoupravnoj radnoj organizaciji : (doktorska disertacija) / Jadranka Deželjin. - Rijeka : J. Deželjin, 1974. ([s. l. : s. n.]). - III, 245 listova : ilustr., graf. prikazi ; 27 cm
Bibliografija: listovi 240-249; bibliografske bilješke uz tekst. - Ekon. fak., Rijeka, 1974.
657.1:658.012.4](043.3)
658.012.4:657.1](043.3)
AO17-1201


DOBOVIČEK, Sandro
      Optimiranje konceptualnog modela kontrolnog podsustava pri projektiranju proizvodnog sustava : doktorski rad = Optimizing the conceptual model of the control subsystem in the manufacturing system design : doctoral thesis / Sandro Doboviček ; mentor Tonči Mikac. - Rijeka : S. Doboviček, 2014. ([s. l. : s. n.]). - XVIII, 205 str. : ilustr. u bojama, graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 31 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet. - Bibliografija: str. 171-177. - Summary. - Bio-bibliografski podaci o autoru: str. 204-205. - Teh. fak., Rijeka, 2015.
658.512(043.3)
658.562(043.3)
AO17-1202


DRLJAČA, Miroslav
      Modeli upravljanja potpunom kvalitetom u funkciji povećanja poslovne izvrsnosti : doktorska disertacija / Miroslav Drljača. - Opatija : M. Drljača, 2010. ([s. l. : s. n.]). - IV, 470 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Izvandoktorski studij. - Bibliografija: str. 441-455; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Fak. za menadž. u tur. i ugost., Opatija, 2010.
658.56:65.012.4](043.3)
65.012.4:658.56](043.3)
AO17-1203


HADJINA, Branko
      Optimalno upravljanje financijskim resursima primjenom matematičkih metoda : doktorska disertacija / Branko Hadjina. - Rijeka : B. Hadjina, 1996. ([s. l. : s. n.]). - 336 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Rijeka. - Bibliografija: listovi 328-336 i uz tekst. - Summary. - Ekon. fak., Rijeka, 1996.
658.14/.17:330.4](043.3)
330.4:658.14/.17](043.3)
AO17-1204


HAMARIĆ, Stjepan
      Analiza vrijednosti kao instrument racionalizacije administracije u organizacijama udruženog rada : doktorska disertacija / Stjepan Hamarić. - Zagreb : S. Hamarić, 1975. ([s. l. : s. n.]). - 256 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet. - Bibliografija: listovi 252-256. - Ekon. fak., Rijeka, 1975.
658.1.011.2(043.3)
AO17-1205


IVANKOVIĆ, Jadranka
      Društveno odgovorna strategija marketinga i konkuretnost poduzeća prehrambene industrije Republike Hrvatske : doktorska disertacija / Jadranka Ivanković. - Rijeka : J. Ivanković, 2010. ([s. l. : s. n.]). - IX, 327 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet u Rijeci. - Bibliografija: listovi 287-305 i uz tekst. - Summary. - Ekon. fak., Rijeka, 2010.
658.8.012.2:17](043.3)
339.138:641](043.3)
641:339.138](043.3)
AO17-1206


KARAMAN-Aksentijević, Nada
      Ljudski potencijali u društveno-ekonomskom razvoju socijalističkog samoupravljanja : (doktorska disertacija) / Nada Karaman. - Rijeka : N. Karaman-Aksentijević, 1988. ([s. l. : s. n.]). - 297 listova : graf. prikazi ; 29 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište "Vladimir Bakarić" u Rijeci, Institut za ekonomiju i organizaciju Rijeka, OOUR Ekonomski fakultet Rijeka. - Bibliografija: listovi [279]-293 i uz tekst. - Summary. - Ekon. fak., Rijeka, 1988.
658.3:331.107.8](043.3)
AO17-1207


KRIVAČIĆ, Dubravka
      Izvještavanje o okolišu : odgovornom poslovnom praksom do poslovne održivosti : doktorski rad = Environemental reporting : from accountability towards business sustainability : doctoral thesis / Dubravka Krivačić ; mentorica Sandra Janković. - Opatija, 2016. - XIII, 291 list : graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Bibliografija: listovi 257-284. - Abstract. - Bilješke o autorici: str. 291.
657:502/504(043)
AO17-1208


LJUBETIĆ, Juraj
      Optimalizacija postupaka pri projektiranju višepredmetnih proizvodnih sistema : doktorska disertacija / Juraj Ljubetić. - Rijeka : J. Ljubetić, 1991. ([s. l. : s. n.]). - 170 listova : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet Rijeka. - Bibliografija: listovi 165-169. - Summary. - Tehn. fak., Rijeka, 1991.
658.512.011.4(043.3)
AO17-1209


MARKOVIĆ, Suzana, ekonomistica
      Mjerenje kvalitete usluga u hotelskoj industriji - atributivni pristup : doktorska disertacija / Suzana Marković. - Opatija : S. Marković, 2003. ([s. l. : s. n.]). - 354 lista : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija. - Bibliografija: listovi 317-341 i uz tekst. - Summary. - Fak. za tur. i hot. menadž., Opatija, 2003.
658.56:640.4](043.3)
640.4:658.56](043.3)
AO17-1210


MIKAC, Tonči
      Optimizacija koncepta proizvodnog sustava : doktorska disertacija / Tonči Mikac. - Rijeka : T. Mikac, 1994. ([s. l. : s. n.]). - 171 list : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet Rijeka. - Bibliografija: listovi 159-167. - Summary. - Tehn. fak., Rijeka, 1994.
658.5.018.2(043.3)
AO17-1211


MILJENOVIĆ, Dejan
      Razvoj modela standardnog izvještavanja o društvenoj odgvornosti poduzeća : doktorski rad = Development of the standardised reporting model on corporate social responsibility : doctoral thesis / Dejan Miljenović ; mentor Mislav Ante Omazić. - Rijeka, 2016. - VIII, 179 listova : ilustr., graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Bibliografija: listovi 167-176 i bilješke uz tekst. - Summary. - Doktorski rad--Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet, 2016.
658:005.35(043.3)
AO17-1212


MRŠA, Josipa
      Računovodstvene metode eliminiranja promjene nivoa cijena iz bilance : doktorska disertacija / Josipa Mrša. - Rijeka : J. Mrša, 1992. ([s. l. : s. n.]). - 205 listova : table, graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Rijeka. - Bibliografija: listovi 199-205; bibliografske bilješke uz tekst. - Ekon. fak., Rijeka, 1992.
657.3(043.3)
AO17-1213


PAVEL, Kaiba
      Model tehničke dokumentacije - osnova razvojno usmjerene poduzetničke organizacije : doktorska disertacija / Kaiba Pavel. - Rijeka : K. Pavel, 2005. ([s. l. : s. n.]). - V, 115 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet. - Bibliografija: listovi 106-110; bilješke uz tekst. - Summary. - Tehn. fak., Rijeka, 2005.
658.5:007](043.3)
007:658.5](043.3)
AO17-1214


PAVLETIĆ, Duško
      Temeljenje operativnog modela unapređenja kvalitete u fazi pripreme proizvodnje : doktorska disertacija / Duško Pavletić. - Rijeka : D. Pavletić, 2004. ([s. l. : s. n.]). - VI, 225 str. : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet. - Bibliografija: str.149-156 ; bilješke uz tekst. - Summary. - Tehn. fak., Rijeka, 2004.
658.56.012.4(043.3)
AO17-1215


PAVLOVIĆ, Liljana
      Analiza reklamnog diskursa : (na primjeru tiskovnih medija u Hrvatskoj) : doktorski rad / Liljana Pavlović. - Rijeka : L. Pavlović, 2010. ([s. l. : s. n.]). - 226 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi(pretežno u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet. - Bibliografija: listovi 200-208; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Filoz. fak., Rijeka, 2010.
659.131.72/.73(043.3)
AO17-1216


PERINIĆ, Mladen
      Optimizacija ciklusa izrade na fleksibilnom proizvodnom sustavu primjenom genetskih algoritama : doktorska disertacija / Mladen Perinić. - Rijeka : M. Perinić, 2004. ([s. l. : s. n.]). - V, 142 lista : ilustr.(djelomice u bojama), graf. prikazi(pretežno u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet. - Bibliografija: listovi 130-135. - Summary. - Tehn. fak., Rijeka, 2004.
658.512/.513:004.42](043.3)
AO17-1217


PERIŠIĆ Prodan, Marina
      Marketing hotela kao pretpostavka razvoja turističke destinacije : doktorski rad = Hotel marketing as a precondition to tourist destination development : doctoral thesis / Marina Perišić Prodan ; mentor Marcel Meler. - Opatija, 2015. - 372 lista : graf. prikazi ; 30 cm
Bibliografija: listovi 341-352 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Doktorski rad--Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 2015.
658.8:338.48(497.5-37 Pazin)
658.8:338.48(497.5-35 Rijeka)
AO17-1218


RADOLOVIĆ, Jasminka
      Predviđanje budućeg novčanog tijeka u okviru metodologije procesa akvizicija hrvatskih tvrtki : doktorska disertacija / Jasminka Radolović. - Rijeka : J. Radolović, 2010. ([s. l. : s. n.]). - 199, [2] lista : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet u Rijeci. - Bibliografija: listovi 192-198; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Ekon. fak., Rijeka, 2010.
658.14/.17(497.5)(043.3)
334.758(497.5)(043.3)
AO17-1219


RADULOVIĆ, Duško
      Upravljanje strateškim marketingom poslovnog subjekta na tržištu energije urbanih sredina : doktorska disertacija / Duško Radulović. - Rijeka : D. Radulović, 2012. - 214 listova : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet. - Bibliografija: listovi 187-200. - Summary. - Ekon. fak., Rijeka, 2012.
658.8:620.9](043.3)
620.9:658.8](043.3)
AO17-1220


ROŠKA, Vlasta
      Posebnosti računovodstvenog praćenja društva u stečaju : doktorska disertacija / Vlasta Roška. - Rijeka : V. Roška, 2012. - V, 258 listova : graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet u Rijeci. - Bibliografija: listovi 233-246 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Ek. fak., Rijeka, 2012.
657:347.739](043.3)
347.739:657](043.3)
AO17-1221


ROVEŠNJAK, Mladen
      Osiguranje kvalitete s kibernetskog stanovišta u samoupravnoj tehnološki intenzivnoj organizaciji udruženog rada : (doktorska disertacija) / Mladen Rovešnjak. - Rijeka : M. Rovešnjak, 1984. ([s. l. : s. n.]). - XVI, 314 listova,[9] presavijenih listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište "Vladimir Bakarić" u Rijeci, Tehnički fakultet. - Bibliografija: listovi 288-314; bilješke uz tekst. - Summary. - Tehn. fak., Rijeka, 1984.
658.562:007](043..3)
007:658.562](043.3)
658.56:65.012](043.3)
AO17-1222


SELAKOVIĆ, Marko
      Metode za odredjivanje optimalnog proizvodnog procesa mehaničke obrade u ranoj fazi projektiranja : disertacija / Marko Selaković. - Rijeka : M. Selaković, 1976. ([s. l. : s. n.]). - 114 listova : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Tehnički fakultet Rijeka. - Bibliografija: listovi 112-114. - Tehn. fak., Rijeka, 1976.
658.5.018.2(043.3)
AO17-1223


SINKOVIĆ, Đorđo
      Upravljanje troškovima u remontnim brodogradilištima : doktorska disertacija / Đorđo Sinković. - Rijeka : Đ. Sinković, 2002. ([s. l. : s. n.]). - VI, 190 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi(djelomice u bojama), table ; 31 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet. - Bibliografija: listovi 183-185. - Summary. - Ekon. fak., Rijeka, 2003.
657.47:629.5](043.3)
629.5:657.47](043.3)
AO17-1224


TURČIĆ, Marino
      Harmoniziranje eksternog i internog financijskog izvještavanja po segmentima poslovanja : doktorska disertacija / Marino Turčić. - Rijeka : M. Turčić, 2010. ([s. l. : s. n.]). - XIII, 270 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet u Rijeci. - Bibliografija: listovi 253-263; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Ekon. fak., Rijeka, 2010.
657.012.4(043.3)
657.1:336](043.3)
AO17-1225


UČKAR, Dean
      Utjecaj financijske strukture i dividendne politike na tržišnu vrijednost poduzeća u Republici Hrvatskoj : doktorska disertacija / Dean Učkar. - Pula [i.e. Rijeka] : D. Učkar, 2006. ([s. l. : s. n.]). - III, 271 list : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" Pula. - Bibliografija: listovi 209-220 i uz tekst. - Summary. - Fak. ek. i tur., Pula, 2006.
658.14/.17(497.5)(043.3)
658.011.0(497.5)(043.3)
AO17-1226


VITEZIĆ, Neda
      Revizija i analiza boniteta poslovanja poduzeća u funkciji managementa : (doktorska disertacija) / Neda Vitezić. - Rijeka : N. Vitezić, 1993. ([s. l. : s. n.]). - 249 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet. - Bibliografija: listovi 240-248 i uz tekst. - Summary. - Ekon. fak., Rijeka, 1993.
658.011.2(043.3)
657.6(043.3)
AO17-1227


VITEZIĆ, Vanja
      Inovacijski menadžment i efikasnost poduzeća s niskom i srednje niskom tehnološkom razinom : doktorska disertacija = Innovation management and efficiency of low- and medium-low-tech enterprises : doctoral thesis / Vanja Vitezić ; mentor Borut Likar ; komentor Marko Perić. - Opatija, 2017. - V, 253 lista : graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Bibliografija: listovi 215-247. - Sažetak ; Extended summary. - Doktorska disertacija--Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 2017.
658.589:001.895(497.5)(043)
330.341:001.895(497.5)(043)
AO17-1228


VLAŠIĆ, Dubravka, ekonomistica
      Interna revizija kao potpora manadžmentu okoliša u hotelijerstvu : doktorska disertacija / Dubravka Vlašić ; mentor Milena Peršić. - Opatija : D. Vlašić, 2012. - III, 287 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Bibliografija: listovi 270-278 i uz tekst. - Summary. - Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija. - Fak. za menadž. u turizmu i ugost., Opatija, 2012.
657.633:640.4](043.3)
640.4:657.633](043.3)
AO17-1229

str.34 vrh stranice prva stranicastr.35 str.36

© 2003   Unibis
***