Doktorske disertacije Sveučilišta u Rijeci
str.32 , 2018 () str.34

65 Organizacija poslovanja u industriji, trgovini i prometu


AKSENTIJEVIĆ, Saša
      Model ekonomski održivoga sustava upravljanja informacijskom sigurnošću u malim i srednjim poduzećima : doktorska disertacija / Saša Aksentijević. - Rijeka : S. Aksentijević, 2013. - 326 listova : ilustr., graf. prikazi ; 31 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet. - Bibliografija: listovi 293-306. - Summary. - Ekon. fak., Rijeka, 2013.
65.01:007](043.3)
007:65.01](043.3)
004.056.5(043.3)
AO17-1104


AVELINI Holjevac, Ivanka
      Ekonomska analiza faktora poslovanja kao instrument uspješnijeg privređivanja hotela : (doktorska disertacija) / Ivanka Avelini. - Rijeka : I. Avelini, 1982. ([s. l. : s. n.]). - 231 list ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni centar za ekonomske i organizacijske znanosti Rijeka. - Bibliografija: listovi 215-222; bibliografske bilješke uz tekst. - Ekon. fak., Rijeka, 1982.
65.011.4:640.41](043.3)
640.41:65.01](043.3)
AO17-1105


BABIĆ, Mirjana, ekonomistica
      Intelektualni kapital u funkciji unapređenja korporativnog imidža uslužnih djelatnosti : doktorska disertacija / Mirjana Babić. - Rijeka : M. Babić, 2009. ([s. l. : s. n.]). - IX, 340 listova : graf. prikazi(djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet u Rijeci. - Bibliografija: listovi 274-292; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Ekon. fak., Rijeka, 2009.
65.011.4:338.46](043.3)
338.46:65.011](043.3)
AO17-1106


CEROVIĆ, Zdenko
      Poduzetništvo i management čimbenici uspješnosti poslovanja hotelijerstva : (doktorska disertacija) / Zdenko Cerović. - Rijeka : Z. Cerović, 1993. ([s. l. : s. n.]). - 311 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Institut za ekonomiju i organizaciju u Rijeci, Hotelijerski fakultet. - Bibliografija: listovi 284-293 i uz tekst. - Hotel. fak., Opatija, 1993.
65.01:640.4](043.3)
640.4:65.01](043.3)
AO17-1107


ČRNJAR, Kristina
      Strategija upravljanja znanjem u funkciji konkurentnosti hotelske industrije : doktorska disertacija / Kristina Črnjar. - Opatija : K. Črnjar, 2010. ([s. l. : s. n.]). - 306 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija. - Bibliografija: listovi 270-275 i uz tekst. - Summary. - Fak. za menadž. u tur. i ugost., Opatija, 2010.
65.012.4:640.4](043.3)
640.4:65.01](043.3)
AO17-1108


IKONIĆ, Milan
      Modeliranje organizacijske strukture proizvodnih poduzeća : doktorska disertacija / Milan Ikonić. - Rijeka : M. Ikonić, 2005. ([s. l. : s. n.]). - VI, 152 lista : graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet. - Bibliografija: listovi 140-142. - Summary. - Tehn. fak., Rijeka, 2005.
65.01(043.3)
658.5(043.3)
AO17-1109


IVANIŠ, Marija
      Međuzavisnost osobnih vrijednosti i etičkoga ponašanja najvišega poslovodstva s poslovanjem hotelskih poduzeća : doktorska disertacija / Marija Ivaniš ; mentor Ivan Mencer. - Rijeka, 2014. - II, 378 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Bibliografija: listovi 310-318 i uz tekst. - Summary. - Doktorski rad--Sveučilište u Rijeci, Ekonomski Fakultet, 2014.
65.01:17(043.3)
AO17-1110


KAŠTELAN Mrak, Marija
      Ekonomski potencijali modela poslovnog umrežavanja u hrvatskom gospodarstvu : doktorska disertacija / Marija Kaštelan Mrak. - Rijeka : M. Kaštelan Mrak, 2000. ([s. l. : s. n.]). - XIII, 311 str. : graf. prikazi ; 31 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet u Rijeci. - Bibliografija: str. 289-297 i uz tekst. - Summary. - Ekon. fak., Rijeka, 2000.
65.011.4(043.3)
658.114.5(497.5)(043.3)
AO17-1111


KOSTELAC, Dražen
      Implementacija projektnoga pristupa planiranja na razini strateškoga planiranja : doktorski rad / Dražen Kostelac. - Rijeka : D. Kostelac, 2014. - VIII, 168 listova : ilustr. u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet. - Bibliografija: listovi 142-146. - Summary. - Teh. fak., Rijeka, 2014.
65.012.2:615.1](043.3)
615.1:65.012.2](043.3)
AO17-1112


MAŠKARIN Ribarić, Helga
      Poboljšanje rezultata poslovanja hotelske industrije : doktorska disertacija / Helga Maškarin. - Rijeka : H. Maškarin, 2003. ([s. l. : s. n.]). - 264 lista : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija. - Bibliografija: listovi 240-247 i uz tekst. - Summary. - Fak. za tur. i hotel. menadž., Opatija, 2003.
65.011.4:640.4](043.3)
640.4:65.011.4](043.3)
AO17-1113


MILOHNIĆ, Ines
      Menadžment konkurentskih prednosti malog poduzetništva u ugostiteljstvu : doktorska disertacija / Ines Cerović-Milohnić. - Opatija : I. Cerović-Milohnić, 2006. ([s. l. : s. n.]). - 281 list : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija. - Bibliografija: listovi 250-267; bilješke uz tekst. - Summary. - Fak. za tur. i hotel. menadž., Opatija, 2006.
65.017.3:640.4](043.3)
640.4:65.017.3](043.3)
AO17-1114


PERIĆ, Marko, ekonomist
      Projektni menadžment i javno privatno partnerstvo u turizmu : doktorska disertacija / Marko Perić. - Opatija : M. Perić, 2009. ([s. l. : s. n.]). - VI, 338 listova : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija. - Bibliografija: listovi 327-336; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Fak. za menadž. u tur. i ugost., Opatija, 2009.
65.012.4(043.3)
338.48:334.722](043.3)
AO17-1115


PUPAVAC, Drago
      Logistički operator - čimbenik dinamičke optimalizacije globalnih logističkih lanaca : doktorska disertacija / Drago Pupavac. - Rijeka : D. Pupavac, 2006. ([s. l. : s. n.]). - XXV, 274 lista : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet u Rijeci. - Bibliografija: listovi 258-266; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Ekon. fak., Rijeka, 2006.
65.012.034(043.3)
AO17-1116


RUPČIĆ, Nataša
      Vrijednosni sustav u funkciji upravljanja učećim poduzećem : doktorska disertacija / Nataša Rupčić. - Rijeka : N. Rupčić, 2008. ([s. l. : s. n.]). - IV, 377, 9 listova : graf. prikazi(djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Rijeka. - Bibliografija: listovi 361-372 i uz tekst. - Summary. - Ekon. fak., Rijeka, 2008.
65.01(043.3)
AO17-1117


ŠKALAMERA-Alilović, Dunja
      Utjecaj poslovnog okruženja na uspješnost poslovanja poduzeća : doktorska disertacija / Dunja Škalamera-Alilović. - Rijeka : D. Škalamera-Alilović, 2008. ([s. l. : s. n.]). - III, 342 lista : graf. prikazi(pretežno u bojama), table ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Rijeka. - Bibliografija: listovi 276-288 i uz tekst. - Summary. - Ekon. fak., Rijeka, 2008.
65.012(043.3)
AO17-1118


TOMINOVIĆ, Klaudio
      Primjena načela homomorfizma u modelima informacijskog sustava managementa : doktorska disertacija / Klaudio Tominović. - Rijeka : K. Tominović, 1996. ([s. l. : s. n.]). - VIII, 150 listova : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet. - Bibliografija: listovi 142-147. - Summary. - Tehn. fak., Rijeka, 1996.
65.012.4:007](043.3)
007:65.012.4](043.3)
AO17-1119


UZELAC, Jovan
      Sistemsko-kibernetski pristup upravljanju u privrednim organizacijama udruženog rada : doktorska disertacija / Uzelac Jovan. - Rijeka : J. Uzelac, 1984. ([s. l. : s. n.]). - 306 listova : ilustr. ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište "Vladimir Bakarić" u Rijeci, Sveučilišni centar za ekonomske i organizacijske znanosti, OOUR Ekonomski fakultet Rijeka. - Bibliografija: listovi 291-306 i uz tekst. - Summary. - Ekon. fak., Rijeka, 1984.
65.01:007](043.3)
007:65.01](043.3)
331.107.8(043.3)
AO17-1120


ZEKIĆ, Zdravko
      Upravljanje logistikom u funkciji dinamičke optimalizacije poslovanja suvremenog poduzeća : doktorska disertacija / Zdravko Zekić. - Rijeka : Z. Zekić, 1999. ([s. l. : s. n.]). - XI, 210 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Rijeka. - Bibliografija: listovi 197-207 i uz tekst. - Summary. - Ekon. fak., Rijeka, 1999.
65.012.34:658.011.4](043.3)
658.011.4:65.012.34](043.3)
AO17-1121

Vidi i br.: AO17-0070,-0074,-0091,-0127,-0154,-0203,-1080,-1098,-1099,-1153,-1171,-1203

655 Grafička industrija. Nakladništvo. Knjižarstvo

Vidi br.: AO17-0254,-1261

656 Promet. Poštanske i prijevozne usluge


ASIĆ, Antun, inženjer pomorskog prometa
      Prilog analizi utjecaja turizma na brodarstvo i luke u Republici Hrvatskoj : doktorski rad / Antun Asić. - Rijeka : A. Asić, 2012 ([s. l. : s. n.]). - VII, 250 listova : ilustr. (djelomice u bojama), graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet. - Bibliografija: listovi 235-242 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Pom. fak., Rijeka, 2012.
656.61:338.48](497.5)(043.3)
338.48:656.61](497.5)(043.3)
AO17-1122


BARČOT, Ivan
      Društveno-ekonomski aspekti sigurnosti u cestovnom saobraćaju Jugoslavije : [doktorska disertacija] / Ivan Barčot. - Zagreb : I. Barčot, 1979. ([s. l. : s. n.]). - 275 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Bibliografija: listovi 257-275; bibliografske bilješke uz tekst. - Ekon. fak., Rijeka, 1979.
656.05(497.1)(043.3)
656.1:338.4](497.1)(043.4)
AO17-1123


BARIĆ, Mate
      Model određivanja širine ograničenih plovnih putova : doktorska disertacija = Model for determining the width of restricted fairways : doctoral thesis / Mate Barić ; mentor Robert Mohović, komentor Đani Mohović. - Rijeka, 2017. - 141 list : ilustr. u bojama, graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 31 cm
Bibliografija: listovi 132-136; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Doktorski rad--Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet, 2017.
656.61(043)
AO17-1124


BELAMARIĆ, Harry
      Unapređenje konkurentske sposobnosti hrvatskog morskog brodarstva na svjetskom tržištu : doktorska disertacija / Harry Belamarić. - Rijeka : H. Belamarić, 1993. ([s. l. : s. n.]). - 248 listova : graf. prikazi, table ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Institut za ekonomiju i organizaciju u Rijeci, Ekonomski fakultet u Rijeci. - Bibliografija: listovi 235-243 i uz tekst. - Ekon. fak., Rijeka, 1993.
656.61(497.5):330.137.2](043.3)
339.137.2:656.61(497.5)](043.3)
AO17-1125


BENIĆ, Ivica
      Pomorska krstarenja u destinacijskoj ponudi Hrvatske : doktorska disertacija / Ivica Benić. - Opatija : I. Benić, 2011. - 378 listova : graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija. - Bibliografija: listovi 330-358 i bilješke uz tekst. - Fak. za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, 2011.
656.614.2:338.48](497.5)(043.3)
338.48:656.614.2](497.5)(043.3)
AO17-1126


BIELIĆ, Toni
      Organizacijski model upravljanja brodom u izvanrednim okolnostima : disertacija / Toni Bielić. - Rijeka : T. Bielić, 2003. ([s. l. : s. n.]). - VII, 195 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci. - Bibliografija: listovi 191-193; bilješke uz tekst. - Summary. - Pom. fak., Rijeka, 2003.
656.612.012.3/.4(043.3)
AO17-1127


BILIĆ, Mirko
      Optimizacija lučkih prekrcajnih procesa uporabom sistemske dinamike : doktorska disertacija / Mirko Bilić. - Rijeka : M. Bilić, 2008. ([s. l. : s. n.]). - V, 211 listova : ilustr.(pretežno u bojama), graf. prikazi(djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci. - Bibliografija: listovi 202-207; bilješke uz tekst. - Summary. - Pomor. fak., Rijeka, 2008.
656.615:621.8](043.3)
AO17-1128


BOŽIČEVIĆ, Damir
      Sigurnost prometa kao funkcija antropometrijskih značajki vozača : doktorska disertacija / Damir Božičević. - Rijeka : D. Božičević, 1985. ([s. l. : s. n.]). - 112 listova : ilustr., graf. prikazi ; 29 cm
Na vrhu nasl. str.: Fakultet za pomorstvo i saobraćaj Sveučilišta u Rijeci. - Bibliografija: listovi 107-112. - Pomor. fak., Rijeka, 1985.
656.1:572.51](043.3)
572.51:656.1](043.3)
AO17-1129


BOŽIČEVIĆ, Josip
      Prilog povećanju sigurnosti i brzine u tehnologiji i eksploataciji željeznica : doktorska disertacija / Josip Božičević. - Zagreb : J.Božičević, 1983. ([s. l. : s. n.]). - 149 listova : ilustr., graf. prikazi ; 29 cm
Na vrhu nasl. str.: Fakultet za pomorstvo i saobraćaj Sveučilišta u Rijeci. - Bibliografija: listovi 142-149. - Pomor. fak., Rijeka, 1983.
656.2:625.14.03](043.3)
625.14.03:656.2(043.3)
AO17-1130


BRNELIĆ, Ivan
      Uloga riječkog prometnog čvora u jugoslavenskom i međunarodnom prometnom sistemu : doktorska dizertacija / Brnelić Ivan. - Rijeka : I. Brnelić, 1986. ([s. l. : s. n.]). - 232 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilišni centar za ekonomske i organizacijske znanosti u Rijeci. - Bibliografija: str. 223-228 i uz tekst. - Ekon. fak., Rijeka, 1986.
656.1.02(497.5 Rijeka)
AO17-1131


BUKŠA, Juraj, inženjer pomorskog prometa
      Upravljanje poslovno-tehnološkim rizicima u obalnom linijskom kontejnerskom brodarstvu : doktorski rad / Juraj Bukša. - Rijeka : J. Bukša, 2010. ([s. l. : s. n.]). - 115 listova : graf. prikazi(pretežno u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet. - Bibliografija: listovi 105-111; bilješke uz tekst. - Summary. - Pom. fak., Rijeka, 2010.
656.61.073.235(043.3)
AO17-1132


CUKROV, Marijan
      Model implementacije sustava morskih autocesta u funkciji zaštite okoliša : doktorski rad = Model of implementation of the motorways of the sea system in function of environmental protection : doctoral thesis / Marijan Cukrov ; mentori Alen Jugović, Tomislav Mrakovčić. - Rijeka, 2016. - X, 162 str. : graf. prikazi ; 31 cm
Bibliografija: listovi 156-157. - Doktorska disertacija--Sveucilište u Rijeci, Tehnički fakultet, 2016.
656.615(043.3)
AO17-1133


ČARAPIĆ, Ljubivoje
      Matematičko modeliranje lučkog pretovarnog punkta u uslovima optimalizacije protoka generalnih tereta : doktorska disertacija / Čarapić Ljubivoje. - Rijeka : Lj. Čarapić, 1981. ([s. l. : s. n.]). - 253, 5 listova, [4] višestruko presavijena lista : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Fakultet za pomorstvo i saobraćaj. - Bibliografija: listovi [1]-5. - Fak. za pomor. i saobr., Rijeka, 1981.
656.615:519.8](043.3)
AO17-1134


ČIŠIĆ, Dragan
      Analiza upliva tehnologija elektroničkog gospodarstva na logistiku transportnog sustava : doktorska disertacija / Dragan Čišić. - Rijeka : D. Čišić, 1999. ([s. l. : s. n.]). - 133 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu omota: Sveučilište u Rijeci, Odjel za pomorstvo. - Bibliografija: str. 124-133; bilješke uz tekst. - Summary. - Pom. fak., Rijeka, 1999.
656.012.34(043.3)
004.73/.78:656.01](043.3)
AO17-1135


ČUMBELIĆ, Petar
      Modeli i njihove simulacije u sistemu astronomske navigacije : doktorska disertacija / Petar Čumbelić. - Rijeka : P. Čumbelić, 1986. ([s. l. : s. n.]). - VI, 114 listova : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište "Vladimir Bakarić" u Rijeci, Fakultet za pomorstvo i saobraćaj. - Bibliografija: listovi 111-114. - Summary. - Pom. fak., Rijeka, 1986.
656.61.052:519.9](043.3)
AO17-1136


DAMJANOVIĆ, Milka
      Tehnički progres u razvoju jugoslovenskih železnica : doktorska disertacija / Milka Damjanović. - Beograd : M. Damjanović, 1985. ([s. l. : s. n.]). - 340 str. : graf. prikazi ; 29 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilišni centar za ekonomske i organizacijske znanosti u Rijeci. - Bibliografija: listovi 307-312 i uz tekst. - Ekon. fak., Rijeka, 1985.
656.2(497.1)(043.3)
AO17-1137


DOMIJAN-Arneri, Ivo
      Strateško upravljanje tržišnim rizicima u morskom brodarstvu : doktorska disertacija / Ivo Domijan-Arneri. - Rijeka : I. Domijan-Arneri, 2006. ([s. l. : s. n.]). - 310 listova ; graf. prikazi u bojama : 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet u Rijeci. - Bibliografija: listovi 303-308 i uz tekst. - Summary. - Ekon. fak., Rijeka, 2006.
656.61:330.131.7](043.2)
330.131.7:656.61](043.2)
AO17-1138


FRANČIĆ, Vlado
      Model maritimnog ustroja pomorsko-prometnog toka na prilaznim plovnim putovima : doktorska disertacija / Vlado Frančić. - Rijeka : V. Frančić, 2012. ([s. l. : s. n.]). - IV, 126 listova : graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci. - Bibliografija: listovi 108-113. - Summary. - Pom. fak. Rijeka, 2012.
656.61.022(043.3)
AO17-1139


GLAŽAR, Darko
      Optimizacija troškova putovanja kontejnerskog broda u funkciji uspješnosti i sigurnosti pomorskog brodarstva : doktorska disertacija / Darko Glažar. - Rijeka : D. Glažar, 2001. ([s. l. : s. n.]). - II, 222 lista : ilustr., graf. prikazi, table ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Odjel za pomorstvo. - Bibliografija: listovi 216-218. - Summary. - Pomor. fak., Rijeka, 2001.
656.61.073.235(043.3)
AO17-1140


GRUBIŠIĆ, Neven
      Optimizacija raspodjele vezova i obalnih dizalica na lučkim kontejnerskim terminalima : doktorski rad / Neven Grubišić. - Rijeka : N. Grubišić, 2013. ([S. l. : s. n.]). - V, 239 listova : graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet. - Bibliografija: listovi 158-172. - Summary. - Pom. fak., Rijeka, 2013.
656.615.073.235(043.3)
AO17-1141


HESS, Mirano
      Prilog istraživanju tehnoloških i tržišnih utjecaja na način poslovanja u slobodnom brodarstvu : doktorska disertacija / Mirano Hess. - Rijeka : M. Hess, 2008. ([s. l. : s. n.]). - VII, 124 lista : graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci. - Bibliografija: listovi 111-118. - Summary. - Pom. fak., Rijeka, 2008.
656.61:339.13](043.3)
656.61:330.341](043.3)
AO17-1142


HESS, Svjetlana
      Stohastički modeli u upravljanju lučkim sustavom : doktorska disertacija / Svjetlana Hess. - Rijeka : S. Hess, 2004. ([s. l. : s. n.]). - V, 189 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci. - Bibliografija: listovi 179-185. - Summary. - Pom. fak., Rijeka, 2004.
656.615:519.21](043.3)
519.21:65.012](043.3)
AO17-1143


IVČE, Renato
      Doprinos učinkovitosti prijevoza kontejnera manjim feeder brodovima u zatvorenim morima : doktorska disertacija / Renato Ivče. - Rijeka : R. Ivče, 2008. ([s. l. : s. n.]). - 13, 178, [15] listova : graf. prikazi(pretežno u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci, Poslijediplomski doktorski znanstveni studij "Tehnološki sustavi u pomorskom prometu". - Bibliografija: listovi 175-178; bilješke uz tekst. - Summary. - Pom. fak., Rijeka, 2008.
656.61.073.235(043.3)
629.544(043.3)
AO17-1144


JUGOVIĆ, Alen
      Racionalizacija upravljanja županijskim morskim lukama u Republici Hrvatskoj : doktorska disertacija / Alen Jugović. - Rijeka : A. Jugović, 2008. ([s. l. : s. n.]). - X, 241 list : ilustr., graf. prikazi(djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet. - Bibliografija: listovi 223-234; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Ekon. fak., Rijeka, 2008.
656.615(497.5)(043.3)
AO17-1145

str.32 vrh stranice prva stranicastr.33 str.34

© 2003   Unibis
***