Doktorske disertacije Sveučilišta u Rijeci
str.31 , 2018 () str.33


ZAMARIN, Albert
      Numeričko modeliranje ekstremnih opterećenja broda na valovima velikih amplituda : doktorska disertacija / Albert Zamarin. - Rijeka : A. Zamarin, 2002. ([s. l. : s. n.]). - X, 167 str. : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet. - Bibliografija: str. 129-134. - Summary. - Tehn. fak., Rijeka, 2002.
629.5.015.4:519.688](043.3)
AO17-1073


ŽUŠKIN, Srđan
      Optimizacija rasporeda tereta na kontejnerskim brodovima u funkciji skraćenja prekrcajnog procesa : doktorski rad = Optimization of container storage allocation for minimising stowage time : doctoral thesis / Srđan Žuškin ; mentor Pavao Komadina. - Rijeka, 2015. - 152 listova : ilustr., graf prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm
Bibliografija: listovi 121-127. - Summary. - Doktorski rad--Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet, 2015.
629.544:656.073.23](043.3)
656.073.23:629.544](043.3)
AO17-1074

Vidi i br.: AO17-0013,-0262,-0264,-0266,-0953,-0977,-0980,-0981,-1002,-1022,-1023,-1144,-1156,-1161,-1168,-1191,-1224,-1248

63 Poljoprivredne znanosti

630 Šumarstvo


GREGOV, Goran
      Prilog istraživanju modeliranja hidrostatske transmisije na šumskom vozilu : doktorska disertacija / Goran Gregov. - Rijeka : G. Gregov, 2012. ([s. l. : s. n.]). - IX, 171 str. : ilustr.(pretežno u bojama), graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet. - Bibliografija: str. 154-160. - Summary. - Tehn. fak., Rijeka, 2012.
630*37:629.366](043.3)
631.3-23(043.3)
AO17-1075

631/635 Agronomija. Poljodjelstvo. Hortikultura


LEGOVIĆ, Marko
      Uzroci zaostajanja poljoprivredne proizvodnje Istre i mogućnosti razvoja : [doktorska disertacija] / Marko Legović. - Rijeka : M. Legović, 1978. ([s. l. : s. n.]). - 604 str., [1] list sa zemljop. crtežom Istre : graf. prikazi ; 29 cm
Bibliografija: str. 567-593. - Hotel. fak., Rijeka, 1978.
631.1(497.5 Istra)(043.3)
338.432(497.5 Istra)(043.3)
AO17-1076


VUJČIĆ, Mate
      Prilog istraživanju vučne sile poljoprivrednih strojeva i orudja za obradu tla : (doktorska disertacija) / Mate Vujčić. - Rijeka : M. Vujčić, 1985. ([s. l. : s. n.]). - IX, 113, 15 listova : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište "Vladimir Bakarić" u Rijeci, Tehnički fakultet Rijeka. - Bibliografija: listovi 107-112. - Zusammenfassung. - Tehn. fak., Rijeka, 1985.
631.312:531.8](043.3)
631.312:531.8](043.3)
AO17-1077

Vidi i br.: AO17-0148,-1075

636/639 Stočarstvo. Pčelarstvo. Lovstvo. Ribarstvo


NEMARNIK, Ivan
      Uvjeti i faktori potrošnje proizvoda morskog ribarstva u Jugoslaviji : (doktorska disertacija) / Ivan Nemarnik. - Rijeka : I. Nemarnik, 1974. ([s. l. : s. n.]). - 339 str.,[6] presavijenih listova s grafikonima : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Bibliografija: str. 330-339; bilješke uz tekst. - Ekon. fak., Rijeka, 1974.
639.2:338](497.1)(043.3)
AO17-1078

64 Domaćinstvo. Ugostiteljstvo. Hotelijerstvo


ABOUD, Ibrahim S.
      Internacionalni hotelski lanci i njihov utjecaj na svjetskom turističkom tržištu : doktorska disertacija / Ibrahim S. Aboud. - Rijeka : I. S. Aboud, 1990. ([s. l. : s. n.]). - 216 listova ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Institut za ekonomiju i organizaciju Rijeka. - Bibliografija: listovi 212-216 i uz tekst. - Ekon. fak., Rijeka, 1990.
640.4(100)(043.3)
AO17-1079


BRAJDIĆ, Igor
      Posebnosti sustava odlučivanja u hotelijerstvu u funkciji managementa : doktorska disertacija / Igor Brajdić. - Opatija : I. Brajdić, 1994. ([s. l. : s. n.]). - 307,26,55 str. : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Hotelijerski fakultet Opatija. - Bibliografija: str. 1-6 i uz tekst. - Summary. - Hotel. fak., Opatija, 1994.
640.4:65.012.4](043.3)
65.012.4:640.4](043.3)
AO17-1080


CICKOVSKI, Aleksandar
      Hotelijerstvo kao nosilac turističke ponude SR Makedonije : doktorska disertacija / Aleksandar Cickovski. - Rijeka : A. Cickovski, 1985. ([s. l. : s. n.]). - XVI, 334 str. : graf. prikazi ; 29 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilišni centar za ekonomske i organizacijske znanosti u Rijeci. - Bibliografija: str. I-XVI. - Ekon. fak., Rijeka, 1985.
640.4:338.48](497.7)(043.3)
338.48:640.4](043.3)
AO17-1081


DRAGIČEVIĆ, Daniel
      Ekonomski položaj hrvatskoga hotelijerstva i mjere ekonomske politike : doktorski rad = The economic position of the Croatian hotel industry and economic policy measures : doctoral thesis / Daniel Dragičević ; mentor Jože Perić. - Opatija : D. Dragičević, 2013. ([S. l. : s. n.]). - VIII, 301 list : graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. - Bibliografija: listovi 267-290 i uz tekst. - Sažetak ; Summary. - Kazalo kratica. - FMTU, Opatija, 2013.
640.4:338(497.5)(043.3)
AO17-1082


FLORIČIĆ, Tamara
      Organizacija hotelske ponude Istre za međunarodno turističko tržište : doktorski rad / Tamara Floričić. - Opatija : T. Floričić, 2012. - 392 lista : graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za mendžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija. - Bibliografija: listovi 351-361 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Abstract. - Fak. za men. u tur. i ugost., Opatija, 2012.
640.4(497.5-3 Istra)(043.3)
338.486(497.5-3 Istra)(043.3)
AO17-1083


GALIČIĆ, Vlado
      Menadžment poslovnih i procesnih funkcija hotela : doktorski rad / Vlado Galičić. - Opatija : V. Galičić, 2002. ([s. l. : s. n.]). - 294 lista : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija. - Bibliografija: listovi 280-290. - Summary. - Fak. za tur. i hot. menadž., Opatija, 2002.
640.4(043.3)
AO17-1084


IVANOVIĆ, Slobodan, ekonomist
      Strategijski menadžment u hotelskoj industriji : doktorska disertacija / Slobodan Ivanović. - Opatija : S. Ivanović, 2003. ([s. l. : s. n.]). - 387 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija. - Bibliografija: listovi 378-387 i uz tekst. - Fak. za tur. i hotel. menadž., Opatija, 2003.
640.4:65.012.2[(043.3)
AO17-1085


KARANOVIĆ, Goran
      Planiranje kapitalnih ulaganja u ugostiteljstvu : doktorska disertacija / Goran Karanović. - Opatija : G. Karanović, 2012. - XI, 311 listova : graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija. - Bibliografija: listovi [305]-311. - Summary. - Fak. za men. u tur. i ugost., Opatija, 2012.
640.4(497.5)(043.3)
640.4:338.48(497.5)](043.3)
AO17-1086


KUVAČIĆ, Dalija
      Utjecaj novih znanja na konkurentnost malog poduzetništva u ugostiteljstvu : doktorska disertacija / Dalija Kuvačić. - Opatija : D. Kuvačić, 2012. - 305 listova : graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija. - Bibliografija: listovi 247-253 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Životopis: list 305. - Fak. za men. u tur. i ugost., Opatija, 2012.
640.4:339.137.2 ](043.3)
640.4:334.71](043.3)
AO17-1087


LAŠKARIN Ažić, Marina
      Menadžment zadovoljstva gosta u hotelijerstvu primjenom programa loyalty : doktorski rad = Guest satisfaction management using loyalty program : doctoral thesis / Marina Laškarin ; mentor Vlado Galičić. - Opatija, 2015. - 257 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Bibliografija: listovi 230-248 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Podaci o autorici na posljednjim listovima. - Doktorski rad--Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 2015.
640.4(043)
(043)
AO17-1088


LONČAR, Iris
      Prilagodba računovodstva potrebama strategijskog menadžmenta u hotelijerstvu : doktorska disertacija / Iris Lončar. - Opatija : I. Lončar, 2012. ([s. l. : s. n.]). - VII, 247 listova : graf. prikazi (pretežno u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija. - Bibliografija: listovi 204-221 i bilješke uz tekst. - Sažetak. - Fak. za men. u tur. i ugost., Opatija, 2012.
640.4:657](043.3)
657:658.012.4](043.3)
338.48:657](043.3)
AO17-1089


MIKINAC, Krešimir
      Strategijski pristup inovacijskim procesima korporativnog upravljanja u hotelskim poduzećima : doktorska disertacija = Strategic approaches to innovation processes of corporate management in hotel business : doctoral thesis / Krešimir Mikinac ; mentor Slobodan Ivanović. - Opatija, 2015. - VIII, 309 listova : u bojama ; 31 cm
Bibliografija: listovi 297-304 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Doktorska disertacija--Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 2015.
640.4:65.012](043)
AO17-1090


MOGOROVIĆ, Mirjana
      Kvaliteta kao strategija dugoročnoga razvoja hotelske kompanije : doktorska disertacija / Mirjana Mogorović. - Opatija : M. Mogorović, 2009. ([s. l. : s. n.]). - 293 lista : graf. prikazi(pretežno u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija. - Bibliografija: listovi 274-279 i uz tekst. - Summary. - Fak. za menadž. u tur. i ugost., Opatija, 2009.
640.4:658.56](043.3)
658.56:640.4](043.3)
AO17-1091


PERMAN, Luka
      Poduzetnički pristup implementaciji novih tehnologija u odjelu HIP-a : doktorska disertacija = Entrepreneurial approach to implementing new technologies in the F&B department : doctoral thesis / Luka Perman ; mentor Slobodan Ivanović. - Opatija, 2015. - VIII, 302 lista : u bojama ; 31 cm
Bibliografija: listovi 274-279 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Doktorska disertacija--Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 2015.
647.9'5'41:640.4](043)
AO17-1092


PERŠIĆ Živadinov, Irena
      Održivo gospodarenje energijom u životnom vijeku hotela : doktorski rad = Sustainable energy management in the hotel life cycle : doctoral thesis / Irena Peršić-Živadinov ; mentor Mladen Črnjar. - Opatija, 2012. - X, 276 listova : graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija. - Bibliografija: listovi 255-263 i uz tekst. - Sažetak ; Summary. - Doktorski rad--Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija.
640.4:620.9](497.5)(043.3)
AO17-1093


PERŠIĆ, Milena
      Troškovi u računovodstvenom informacijskom sistemu hotelskog poduzeća : doktorska disertacija / Milena Peršić. - Rijeka : M. Peršić, 1990. ([s. l. : s. n.]). - 244 lista : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište "Vladimir Bakarić" u Rijeci, Institut za ekonomiju i organizaciju u Rijeci, OOUR Hotelijerski fakultet Opatija. - Bibliografija: listovi 230-244 i uz tekst. - Hotel. fak., Opatija, 1990.
640.4:657.4](043.3)
657.4:640.4](043.3)
AO17-1094


PILEPIĆ, Ljubica
      Primjena informacijske tehnologije pri donošenju poslovnih odluka u hotelskoj industriji : doktorska disertacija / Ljubica Pilepić. - Opatija : Lj. Pilepić, 2007. ([s. l. : s. n.]). - VII, 352 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija. - Bibliografija: listovi 259-286 i uz tekst. - Summary. - Fak. za tur. i hot. menadž., Opatija, 2007.
640.4:004](043.3)
AO17-1095


PRETULA, Miroslav
      Efikasna i efektivna ulaganja u smještajne kapacitete u funkciji strategijskog razvoja hrvatske hotelske industrije : doktorska disertacija / Miroslav Pretula. - Opatija : M. Pretula, 2012. - 221 list : ilustr. u bojama, graf. prikati, zemljop. crteži ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija. - Bibliografija: listovi 214-221 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Fak. za men. u tur. i ugost., Opatija, 2012.
640.4(497.5)(043.3)
AO17-1096


RASPOR, Sanja
      Multivarijatna statistička analiza zadovoljstva klijenta u hotelskoj industriji : doktorska disertacija / Sanja Raspor. - Opatija : S. Raspor, 2012. - VI, 314, [18] listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za mendžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija. - Bibliografija: listovi 299-310. - Summary. - Fak. za men. u tur. i ugost., Opatija, 2012.
640.4:658.56](043.3)
640.4:311.1](043.3)
AO17-1097


RUŽIĆ, Pavlo
      Strategija organizacijskog razvoja hotelskih trgovačkih društava Istre : doktorska disertacija / Pavlo Ružić. - Rijeka : P. Ružić, 2001. ([s. l.). - VIII, 215 listova, [7] str. : graf. prikazi ; 31 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Rijeka. - Bibliografija: listovi 204-209 i uz tekst. - Summary. - Ekon. fak., Rijeka, 2001.
640.41:65.016](497.5-3 Istra)(043.3)
65.016:640.41](497.5-3 Istra)(043.3)
AO17-1098


TEPŠIĆ, Željko
      Metodologija mjerenja ljudskog razvoja : doktorska disertacija / Željko Tepšić. - Opatija : Ž. Tepšić, 2011. - 425 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija. - Bibliografija: listovi 352-368 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Fak. za men. u tur. i ugost., Opatija, 2011.
640.4:65.012.4(043.3)
65.012.4:640.4](043.3)
AO17-1099


TOMAŠEVIĆ, Amelia
      Korporativna kultura - čimbenik uspješnoga hotelskog menadžmenta : doktorska disertacija / Amelia Tomašević. - Opatija : A. Tomašević, 2006. ([s. l. : s. n.]). - 342,[8] listova : graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija. - Bibliografija: listovi 326-337; bilješke uz tekst. - Summary. - Fak. za tur. i hot. menadž., Opatija, 2006.
640.4:65.011.4](497.5)(043.3)
AO17-1100


TOMLJENOVIĆ, Morana
      Prediktori sindroma profesionalnoga sagorijevanja i depresivnosti u liječnika : doktorski rad / Morana Tomljenović ; mentor rada Branko Kolarić. - Rijeka, 2015. - X, 159, 4 str. : graf. prikazi (u bojama) ; 30 cm
Bibliografija: str. 133-157. - Summary. - Životopis: str. 158-159. - Doktorski rad -- Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, 2015.
641.23:159.944.4(043.3)
AO17-1101


VRTODUŠIĆ Hrgović, Ana-Marija
      Upravljanje potpunom kvalitetom i poslovna izvrsnost u hotelskoj industriji Hrvatske : doktorska disertacija / Ana-Marija Vrtodušić Hrgović. - Opatija : A.-M. Vrtodušić Hrgović, 2010. ([s. l. : s. n.]). - V, 292 lista : graf. prikazi(pretežno u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija. - Bibliografija: listovi 257-272; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Fak. za menadž. u tur. i ugost., Opatija, 2010.
640.4:658.56](497.5)(043.3)
658.56:640.4](497.5)(043.3)
640.4:65.011.4](043.3)
AO17-1102


VUJEVIĆ, Ivan
      Integracija kao preduvjet optimalizacije poslovanja ugostiteljsko-hotelske djelatnosti : (doktorska disertacija) / Ivan Vujević. - Split [i.e. Rijeka] : I. Vujević, 1976. ([s. l. : s. n.]). - 316, VI str. : graf. prikazi ; 30 cm
Bibliografija: str. I-VI; bibliografske bilješke uz tekst. - Ekon. fak., Rijeka, 1976.
640.4:65.016](043.3)
AO17-1103

Vidi i br.: AO17-0015,-0016,-0047,-0083,-0126,-0132,-1105,-1107,-1108,-1113,-1114,-1206,-1210,-1229

str.31 vrh stranice prva stranicastr.32 str.33

© 2003   Unibis
***