Doktorske disertacije Sveučilišta u Rijeci
str.13 , 2018 () str.15

613 Higijena i zdravlje


BARBIR, Ante
      Utjecaj pušenja duhana na druge bolesti ovisnosti : doktorski rad / Ante Barbir. - Rijeka : A. Barbir, 2012 ([s. l. : s. n.]). - VII, 91 list : graf. prikazi, faks. ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 76-87. - Summary. - Životopis: listovi 90-91. - Med. fak. Rij., 2012.
613.84-053.6(043.3)
AO17-0374


BARIĆEV-Novaković, Zdenka
      Epidemiološke karakteristike pretilnosti u Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji : doktorska disertacija / Zdenka Barićev-Novaković. - Rijeka : Z. Barićev-Novaković, 2006. ([s. l. : s. n.]). - XII, 137 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 90-128. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 2006.
613.25(497.5-3 Rijeka)(043.3)
613.25(497.5-3 Pazin)(043.3)
AO17-0375


BUKMIR, Leonardo
      Obiteljski liječnik i medicinar rada u ublažavanju psihofizičkog stresa vatrogasaca : doktorska disertacija / Leonardo Bukmir. - Rijeka : L. Bukmir, 2007. ([s. l. : s. n.]). - 98 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 88-98. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 2007.
613.6-057.36(043.3)
AO17-0376


BULOG, Aleksandar
      Određivanje hlapljivih aromatskih ugljikovodika, enzima matriks metaloproteinaze-9 i imunološkog statusa kao pokazatelja razvoja bolesti okoliša : doktorski rad / Aleksandar Bulog. - Rijeka : A. Bulog, 2011. ([s. l. : s. n.]). - XIV, 187 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 145-177. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 2011.
613.632.4:547.53](043.3)
AO17-0377


ĆUK, Slobodan
      Uloga registra hospitaliziranih alkoholičara SR Hrvatske za planiranje suzbijanja alkoholizma, sa specijalnim osvrtom na prilike u riječkoj regiji : disertacija / Slobodan Ćuk. - Rijeka : S. Ćuk, 1976. ([s. l. : s. n.]). - 144, 5, II str. : graf. prikazi ; 30 cm
Bibliografija: str. [126]-144. - Med. fak., Rijeka, 1976.
613.81(497.5-35 Rijeka)(043.3)
AO17-0378


GMAJNER, Đurđica
      Znanstveno stručne osnove ocjenjivanja radne sposobnosti kod alkoholičara i alkoholom izazvanih poremećaja : dizertacija / Đurđica Gmajner. - Rijeka : Đ. Gmajner, 1991. ([s. l. : s. n.]). - 273 str. ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište "Vladimir Bakarić" u Rijeci, Medicinski fakultet Rijeka. - Bibliografija: str. 253-266. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 1991.
613.81:331.546](043.3)
AO17-0379


GRUBIŠIĆ-Greblo, Hanija
      Epidemiološko istraživanje pojave bolesti ovisnosti : doktorska disertacija / Hanija Grubišić-Greblo. - Rijeka : H. Grubišić-Greblo, 1987. ([s. l. : s. n.]). - 230 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište "Vladimir Bakarić" u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 213-230. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 1987.
613.81/.84-053.5(043.3)
613.81/.84(043.3)
AO17-0380


GUDELJ, Milan, liječnik
      Evalvacija uspješnosti liječenja alkoholičara u timu primarne zdravstvene i socijalne zaštite : doktorska disertacija / Milan Gudelj. - Rijeka : M. Gudelj, 1985. ([s. l. : s. n.]). - 223 lista : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište "Vladimir Bakarić" u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 190-212. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 1985.
613.81:614](043.3)
AO17-0381


IVICA, Josip
      Deksametazonski test kao biološki marker u dijagnozi depresije u alkoholičara : doktorska disertacija / Josip Ivica. - Zagreb [i.e.Rijeka] : J. Ivica, 1991. ([s. l. : s. n.]). - 163 lista : graf. prikazi, table ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci. - Bibliografija: listovi 146-163. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 1991.
613.81:616.895.4](043.3)
AO17-0382


JONJIĆ, Anto
      Epidemiološko istraživanje zdravstvene problematike pušenja : disertacija / Anto Jonjić. - Rijeka : A. Jonjić, 1980. ([s. l. : s. n.]). - 214 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 190-210. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 1980.
      
-- Prilog: dokumentacija za disertaciju. - 251 list
613.84(043.3)
AO17-0383


JOVANOVIĆ, Željko, liječnik
      Učinci liječenja pretilnosti smanjenjem unosa i apsorpcije masti na čimbenike kardiovaskularnog rizika : doktorska disertacija / Željko Jovanović. - Rijeka : Ž. Jovanović, 2005. ([s. l. : s. n.]). - II, 141 list : graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 114-138. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 2005.
613.25:616.1](043.3)
616.1:613.25](043.3)
AO17-0384


KLOBUČAR Majanović, Sanja
      Usporedba liječenja pretilosti intragastričnim balonom i bihevioralno-kognitivnim pristupom : doktorski rad / Sanja Klobučar Majanović. - Rijeka : S. Klobučar Majanović, 2011. ([s. l. : s. n.]). - X, 118 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi(djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 106-114. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 2011.
613.25:615.851](043.3)
613.25:616-089](043.3)
AO17-0385


MALATESTINIĆ, Đulija
      Indikatori kvalitete javnozdravstvene ustanove u promicanju mentalnog zdravlja srednjoškolske mladeži : doktorska disertacija / Đulija Malatestinić. - Rijeka : Đ. Malatestinić, 2004. ([s. l. : s. n.]). - IV, 153 lista : graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 137-153. - Summary: Public health quality measurement in promotion of adolescents mental health. - Med. fak., Rijeka, 2004.
613.8-053.6(497.5-35 Rijeka)(043.3)
614.2:658.56](043.3)
AO17-0386


MILAS, Mijo
      Smrtnost alkoholičara splitske općine : doktorska disertacija / Mijo Milas. - Rijeka : M. Milas, 1989. ([s. l. : s. n.]). - 179 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište "Vladimir Bakarić" u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 165-179. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 1989.
613.81:616-036.88](497.5-3 Split)(043.3)
AO17-0387


NENADIĆ-Bilan, Diana
      Model suradnje s roditeljima u predškolskoj prevenciji ovisnosti : doktorska disertacija / Diana Nenadić-Bilan. - Rijeka : D. Nenadić-Bilan, 2011. ([s. l. : s. n.]). - 482 str. : graf. prikazi(pretežno u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci. - Bibliografija: str. 402-422; bilješke uz tekst. - Summary. - Filoz. fak., Rijeka, 2011.
613.81/.84-053.4(043.3)
AO17-0388


RUGELJ, Janez
      Metoda evalvacije zdravljenja in rehabilitacije alkoholikov v klubih zdravljenih alkoholikov : doktorska disertacija / Janez Rugelj. - Rijeka : J. Rugelj, 1978. ([s. l. : s. n.]). - VII, 402, 109 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Klinička bolnišnica za psigijatrijo Ljubljana. - Bibliografija: listovi 388-402. - Med. fak., Rijeka, 1978.
613.81:615](043.3)
615.851.3(043.3)
AO17-0389


SAKOMAN, Slavko
      Evaluacija programa suzbijanja alkoholizma u pojedinim zajednicama općina SR Hrvatske : doktorska disertacija / Slavko Sakoman. - Zagreb [i.e. Rijeka] : S. Sakoman, 1987. ([s. l. : s. n.]). - 355 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište "Vladimir Bakarić" u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 308-349. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 1987.
613.81(497.5)(043.3)
AO17-0390


THALLER, Vlatko
      Dijagnostička vrijednost proširenja treće moždane komore u alkoholičara : disertacija ... / Vlatko Thaller. - Rijeka : V. Thaller, 1984. ([s. l. : s. n.]). - 202 lista : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci. - Bibliografija: listovi 179-196. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 1984.
613.81:618.3](043.3)
616.83:613.81](043.3)
AO17-0391


VUKELIĆ, Mihovil
      Sociomedicinske specifičnosti alkoholizma mladih u urbanoj sredini : disertacija / Mihovil Vukelić. - Rijeka : M. Vukelić, 1984. ([s. l. : s. n.]). - 227 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište "Vladimir Bakarić" u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 219-227. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 1984.
613.81-053.6(497.5)(043.3)
AO17-0392


ZEC, Silvija
      Utjecaj vegetarijanske prehrane i polimorfizma C677T gena metilentetrahidrofolat-reduktaze na razinu vitamina B12, folata i homocisteina : doktorski rad / Silvija Zec Sambol. - Rijeka : S. Zec Sambol, 2012 ([s. l. : s. n.]). - XI, 100 listova : ilustr. (pretežno u bojama), graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 85-96. - Summary. - Životopis: listovi 97-100. - Med. fak. Rij., 2012.
613.261:577.112](043.3)
577.112:613.261](043.3)
AO17-0393

Vidi i br.: AO17-0210,-0293,-0306,-0450,-0683,-0695,-0703,-0751,-0778,-0821,-0904

614 Javno zdravstvo. Zaštita od nesreća


BARTOLIĆ, Ante
      Analiza potreba i mogućnosti razvoja zdravstvene samozaštite i suzaštite kod stanovnika u seoskoj sredini : disertacija / Ante Bartolić. - Rijeka : A. Bartolić, 1987. ([s. l. : s. n.]). - 158 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište "Vladimir Bakarić" u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 137-156. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 1987.
614.2(1-22)(043.3)
AO17-0394


BISTROVIĆ, Miroslav
      Prilog povećanju učinkovitosti brodskoga vatrodojavnog sustava primjenom novih elektroničkih računalnih tehnologija : doktorska disertacija = A contribution to increasing the efficiency of the ship fire detection system by implementing new electronic and computer technologies : doctoral thesis / Miroslav Bistrović ; mentor Vinko Tomas. - Rijeka, 2016. - XI, 160 listova : ilustr. u bojama ; 30 cm
Bibliografija: listovi 139-147. - Summary. - Doktorski rad--Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet, 2016.
614.84:629.5(043)
656.6(043)
AO17-0395


BRUMINI, Gordana
      Stav zdravstvenih djelatnika prema postupku informatizacije bolničkih ustanova : doktorska disertacija / Gordana Brumini. - Rijeka : G. Brumini, 2007. ([s. l. : s. n.]). - X, 58 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 51-55. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 2007.
614.21:004](043.3)
004:614.2](043.3)
AO17-0396


ČULINA, Tatjana
      Povijesnomedicinski i javnozdravstveni odrazi neravnomjernog gospodarskog razvitka Rijeke i okolice u XIX. stoljeću : doktorski rad / Tatjana Čulina. - Rijeka : T. Čulina, 2013. - [6], 198 listova : ilustr., graf.prikazi u boji ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 178-195. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 2013.
614(497.5 Rijeka)(091)(043.3)
AO17-0397


DUKIĆ, Nikolina
      Vrednovanje izrečenih preferencija u funkciji poboljšanja preventivnih programa javne zdravstvene zaštite : doktorski rad = Improvement of the public health care preventive programs through stated preference valuation : doctoral thesis / Nikolina Dukić ; mentor Ljerka Cerović. - Rijeka, 2014. - VIII, 186 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Bibliografija: listovi 156-176. - Summary ; Sažetak. - Doktorski rad--Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet, 2014.
614.2:338.58](043.3)
(043.3)
AO17-0398


ETEROVIĆ, Ivo, liječnik
      Regija u zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenoj djelatnosti u teoriji i praksi : doktorska disertacija / Ivo Eterović. - Split : I. Eterović, 1978. ([s. l. : s. n.]). - 2 sv. : graf. prikazi ; 30 cm
Med. fak., Rijeka, 1978.
614.2(043.3)

      
Dio 1. - 156 listova
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 147-156.
     AO17-0399
      
Dio 2 : Dokumentacija. - 151 list
     AO17-0400FRKOVIĆ, Aleksandra
      Informirani pristanak u teoriji i praksi kliničke bioetike : doktorska disertacija / Aleksandra Frković. - Rijeka : A. Frković, 2004. ([s. l. : s. n.]). - IX, 152 lista : graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 140-152. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 2004.
614.253.8(043.3)
174:61](043.3)
AO17-0401


PELČIĆ, Gordana
      Informirana suglasnost djece u teoriji i praksi s posebnim osvrtom na Hrvatsku : doktorski rad / Gordana Pelčić. - Rijeka : G. Pelčić, 2012 ([s. l. : s. n.]). - VI, VI, 135 listova : graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 109-122. - Summary. - Životopis: listovi [136]-[138]. - Med. fak. Rij., 2012.
614.253.8-053.2:34](043.3)
AO17-0402


REDE, Tihomir
      Mjesto, uloga, značaj i perspektive dječjih bolnica u sistemu zdravstvene zaštite djeteta u Jugoslaviji : disertacija / Tihomir Rede. - Rijeka : T. Rede, 1981. ([s. l. : s. n.]). - 243 lista : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 228-234. - Med. fak., Rijeka, 1981.
614.253.8-053.2(497.1)(043.3)
614.2-053.2(497.1)(043.3)
AO17-0403


REGENT, Aleksandar
      Analiza mjera za prevenciju katastrofalnog požara u cestovnim tunelima / doktorska disertacija ; Aleksandar Regent. - Rijeka : A. Regent, 2012. - X, 236 str. : ilustr. (djelomice u bojama), graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet. - Bibliografija: str. 191-211 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Životopis: str. 229. - Teh. fak., Rijeka, 2012.
614.841.33:624.195](043.3)
624.195:614.841.33](043.3)
AO17-0404


SORTA-Bilajac, Iva
      Kvantitativno istraživanje bioetičkih problema u kliničkoj praksi: potrebe Kliničkog bolničkog centra Rijeka za sustavom bioetičkih konzultacija : doktorska disertacija / Iva Sorta-Bilajac. - Rijeka : I. Sorta-Bilajac, 2007. ([s. l. : s. n.]). - XI, 123, [29] listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 105-123; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 2007.
614.253(043.3)
174:61](043.3)
AO17-0405


ŠTEFANAC-Nadarević, Vesna
      Analiza morbiditeta i zdravstvena zaštita stranih turista na području grada Rijeke : doktorska disertacija / Vesna Štefanac-Nadarević. - Rijeka : V. Štefanac-Nadarević, 1997. ([s. l. : s. n.]). - 184 lista : graf. prikazi, table ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet Rijeka. - Bibliografija: listovi 165-184. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 1997.
614.2:338.48](497.5 Rijeka)(043.3)
AO17-0406


VULIĆ, Spaso
      Ekonomske implikacije primjene telemedicine u zdravstvenoj zaštiti : doktorska disertacija / Spaso Vulić. - Pula : S. Vulić, 2004. ([s. l. : s. n.]). - VIII, 165 listova : graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" Pula. - Bibliografija: listovi 159-164 i uz tekst. - Summary. - Fak. ekon. i tur. "Dr. Mijo Mirković", Pula, 2004.
614.2:338.465](497.5)
61:654.93
AO17-0407

Vidi i br.: AO17-0039,-0322,-0386,-0448,-0632

str.13 vrh stranice prva stranicastr.14 str.15

© 2003   Unibis
***