Doktorske disertacije Sveučilišta u Rijeci
str.12 , 2018 () str.14

59 Zoologija


ŠOLIĆ, Franjo
      Prilog proučavanju stvaranja slobodnih radikala pri uzbudi skeletnih mišića kralješnjaka : disertacija / Franjo Šolić. - Rijeka : F. Šolić, 1974. ([s. l. : s. n.]). - 129 listova : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci. - Bibliografija: listovi 119-125. - Kazalo imena. - Med. fak., Rijeka, 1974.
591.473.3.089(043.3)
AO17-0333

Vidi i br.: AO17-0314,-0690,-0784

6 PRIMIJENJENE ZNANOSTI. MEDICINA. TEHNIKA

61 Medicinske znanosti


BAŽDARIĆ, Ksenija
      Vrijednost postupka otkrivanja plagiranja u biomedicinskom časopisu : doktorski rad / Ksenija Baždarić. - Rijeka : K. Baždarić, 2012. - XI, 92 lista : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 81-85. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 2012.
61:050](043.3)
050:61](043.3)
004:001.893](043.3)
001.893:004](043.3)
AO17-0334

Vidi i br.: AO17-0020,-0407

611 Anatomija


BAJEK, Snježana
      Morfohistokemijsko ispitivanje uzoraka slabinskog mišićja u osoba operiranih zbog hernije diskusa : doktorska disertacija / Bajek Snježana. - Rijeka : S. Bajek, 1996. ([s. l. : s. n.]). - 89 listova : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 78-89. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 1996.
611.711-001.6:616.74-007.23-07](043.3)
616.74-007.23-07:616.711-001.6](043.3)
AO17-0335


ĐUDARIĆ, Luka
      Izražaj osteoinduktivnih proteina i njihovih inhibitora tijekom osteogeneze : doktorski rad / Luka Đudarić. - Rijeka : L. Đudarić, 2014. - IX, 134 lista : ilustr. u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 107-129. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 2014.
611.018.4(043.3)
AO17-0336


JERKOVIĆ, Romana
      Regulacija ispoljavanja gena za lake lance miozina sporoga tipa u regenerativnome tkivu skeletnog mišića : doktorska disertacija / Romana Jerković. - Rijeka : R. Jerković, 1997. ([s. l. : s. n.]). - 132 lista : ilustr.(pretežno u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 108-132. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 1997.
611.73:577.21](043.3)
AO17-0337


LENARTIĆ, Maja
      Uloga receptora NKG2D u razvoju, homeostazi i efektorskim funkcijama limfocita B : doktorski rad = The role of NKG2D in development, homeostasis and effector functions of B lymphocytes / Maja Lenartić ; [mentor Bojan Polić]. - Rijeka, 2017. - X, 95 listova : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Bibliografija: listovi 88-93. - Summary. - Životopis: listovi 94-95. - Doktorski rad -- Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, 2017.
611.013.9:575(043.3)
AO17-0338


MARUNIĆ, Zdenka
      Spolni kromatin u respiratornom traktu čovjeka tokom ontogeneze : disertacija / Zdenka Marunić. - Rijeka : Z. Marunić, 1974. ([s. l. : s. n.]). - 83 lista : ilustr. ; 30 cm
Bibliografija: listovi 80-83. - Med. fak., Rijeka, 1974.
611.2.013:575.16[(043.3)
AO17-0339


SASSO, Anja
      Sekularni trend razvoja trajnih zubi u hrvatskoj populaciji Istre i Primorja : doktorski rad / Anja Sasso. - Rijeka : A. Sasso, 2011. ([s. l. : s. n.]). - VII, 158 listova : graf. prikazi(djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 136-146. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 2011.
611.314(043.3)
572.77(043.3)
AO17-0340


ŠALE, Sanja
      In situ characterization of epithelial lineages in the mouse mammary gland : doctoral thesis = In situ karakterizacija epitelnih staničnih loza u mliječnoj žlijezdi miša : doktorski rad / Sanja Šale ; mentor Krešimir Pavelić. - Rijeka, 2015. - II, 62 lista : ilustr. u bojama ; 30 cm
Bibliografija: listovi 32-36. - Sažetak. - Doktorski rad--Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, 2015.
611.69]631.528.6:599.323.4(043.3)
AO17-0341


ZAFIROVA, Biljana
      Uloga NKG2D u razvoju, homeostazi i efektorskim funkcijama NK stanica : doktorski rad / Biljana Zafirova. - Rijeka : B. Zafirova, 2010. ([s. l. : s. n.]). - XII, 151 list : ilustr.(pretežno u bojama), graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 134-148. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 2010.
611.013.9:575](043.3)
577.218:612.112](043.3)
AO17-0342

Vidi i br.: AO17-0373,-0432,-0837,-0917

612 Fiziologija


BARIĆ, Nikola, liječnik
      Međudjelovanje nasljednih i socio-ekonomskih faktora na tok starenja čovjeka : doktorska disertacija / Nikola Barić. - Rijeka : N. Barić, 1987. ([s. l. : s. n.]). - 138 listova : graf. prikazi ; 30 cm + [20] listova priloga
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište "Vladimir Bakarić" u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 126-136. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 1987.
612.67(043.3)
577.24:612.67](043.3)
316.346-053.9:612.67](043.3)
AO17-0343


BONIFAČIĆ, Marta
      Transkranijska doppler sonografija - doprinos patogenezi vrtoglavica : doktorska disertacija / Marta Bonifačić. - Rijeka : M. Bonifačić, 1994. ([s. l. : s. n.]). - 130 listova : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 113-129. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 1994.
612.28-008.5-073(043.3)
612.886:616-073](043.3)
AO17-0344


BRAUT, Tamara
      Uloga receptora epidermalnog faktora rasta u patogenezi karcinoma grkljana : doktorska disertacija / Tamara Braut. - Rijeka : T. Braut, 2009. ([s. l. : s. n.]). - IX, 108 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi(pretežno u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 91-103. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 2009.
612.014:616-006]:616.225.7](043.3)
AO17-0345


ĆUK, Mira
      Interakcija procesa regeneracije jetrnjeg i limfohematopoetskog tkiva u subletalno ozračenih miševa : doktorska disertacija / Mira Ćuk. - Rijeka : M. Ćuk, 1987. ([s. l. : s. n.]). - 121 list : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište "Vladimir Bakarić" u Rijeci, Medicinski fakultet Rijeka. - Bibliografija: listovi 101-121. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 1987.
612.359.017(043.3)
612.359.08(043.3)
AO17-0346


DEMBIĆ, Zlatko
      Struktura i funkcija gena receptora limfocita T za antigen i MHC : doktorska disertacija / Zlatko Dembić. - Rijeka : Z. Dembić, 1987. ([s. l. : s. n.]). - 133 lista : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište "Vladimir Bakarić" u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 116-133. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 1987.
612.017(043.3)
612.112(043.3)
AO17-0347


DOMINOVIĆ, Marin
      Izražaj i funkcija granulizina i perforina u decidui prvog tromjesečja trudnoće : doktorski rad = Expression and function of granulysin and perforin in the first trimester pregnancy decidua : doctoral thesis / Marin Dominović ; mentor Daniel Rukavina. - Rijeka, 2016. - XIV, 124 lista : ilustr., graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Bibliografija: listovi 133-162. - Summary. - Životopis: listovi 167-174. - Doktorski rad--Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, 2016.
612.646:618.1(043.3)
AO17-0348


DRAGANIĆ, Petar
      Utjecaj nimodipina, indometacina, vitamina C i hiperbarične oksigenacije na somatosenzorne evocirane potencijale i motoričku aktivnost u kunića s kontuzioniranom leđnom moždinom : doktorska disertacija / Pero Draganić. - Rijeka : P. Draganić, 1998. ([s. l. : s. n.]). - 114 listova : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 99-114. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 1998.
612.83.084(043.3)
616.83-001-085(043.3)
AO17-0349


FRANČIŠKOVIĆ, Vedran
      Promjene fetalnih biometrijskih obilježja u posljednjih trideset i pet godina : doktorski rad / Vedran Frančišković. - Rijeka : V. Frančišković, 2011. ([s. l. : s. n.]). - VIII, 72 lista : graf. prikazi(djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 63-72. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 2011.
612.64(043.3)
618.2(043.3)
AO17-0350


GOLUBOVIĆ, Vesna, liječnica
      Utjecaj promijenjene aktivnosti neurotransmitera na motoričku aktivnost kičmene moždine u toku anestezije halotanom : [doktorska disertacija] / Vesna Golubović. - Rijeka : V. Golubović, 1982. ([s. l. : s. n.]). - 183 lista : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 167-179. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 1982.
612.83:616-089.5](043.3)
AO17-0351


JONJIĆ, Stipan
      T limfocitne subpopulacije u svinje karakterzirane monoklonskim protutijelima : komparativna analiza s homolognim subpopulacijama u čovjeka, miša i štakora : doktorska disertacija / Stipan Jonjić. - Rijeka : S. Jonjić, 1985. ([s. l. : s. n.]). - 116 listova, [1] presavijen list : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište "Vladimir Bakarić" u Rijeci, Medicinski fakultet Rijeka. - Bibliografija: listovi 104-116. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 1985.
612.112:577.27(043.3)
AO17-0352


JURJEVIĆ, Ante, liječnik
      Doprinos istraživanju sekundarnih mišićnih odgovora (H i F potencijala) u dijagnostici bolesti perifernih živaca : doktorska disertacija / Ante Jurjević. - Rijeka : A. Jurjević, 1986. ([s. l. : s. n.]). - 84 lista : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište "Vladimir Bakarić" u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 68-84. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 1986.
612.81-089.675(043.3)
612.748(043.3)
AO17-0353


KNEŽEVIĆ-Jonjić, Nives
      Imunohistološka istraživanja distribucije limfocitnih subpopulacija s posebnim osvrtom na zbivanja tijekom antigenske stimulacije : doktorska disertacija / Nives Jonjić. - Rijeka : N. Knežević-Jonjić, 1987. ([s. l. : s. n.]). - 125 listova : ilustr. ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište "Vladimir Bakarić" u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 104-125. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 1987.
612.112(043.3)
612.017(043.3)
AO17-0354


KRIŽ, Jasna
      Mijelinizirana živčana vlakna : uloga Na+ i K+ kanala u prijenosu bioelektričnih signala u fiziološkim i patološkim uvjetima : doktorska disertacija / Jasna Križ. - Rijeka : J. Križ, 1998. ([s. l. : s. n.]). - 164 lista : ilustr., graf. prikazi(djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 1998.
612.813.014(043.3)
AO17-0355


LAŠKARIN, Gordana
      Regulacija citolitičke aktivnosti na spoju majčinih i fetalnih tkiva hormonsko-citokinskom mrežom : doktorska disertacija / Gordana Laškarin. - Rijeka : G. Laškarin, 2002. ([s. l. : s. n.]). - XIII, 188 listova : graf. prikazi, ilustr. (djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 154-183. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 2002.
612.64.017(043.3)
AO17-0356


MAHMUTEFENDIĆ, Hana
      Sortiranje konformiranih i nekonformiranih glikoproteina u membranske mikrodomene : doktorska disertacija / Hana Mahmutefendić. - Rijeka : H. Mahmutefendić, 2007. ([s. l. : s. n.]). - XI, 212 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 196-207. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 2007.
612.014:577.112.85](043.3)
577.112.85:612.014](043.3)
AO17-0357


MATEJČIĆ, Nikola
      Uloga imunoloških mehanizama u nastanku i razvoju kliničke slike EPH gestoze : doktorska disertacija / Nikola Matejčić. - Rijeka : N. Matejčić, 1984. ([s. l. : s. n.]). - 175 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište "Vkadimir Bakarić" u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 137-175. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 1984.
612.017:618.6-06](043.3)
618.3-06:612.017](043.3)
AO17-0358


MILIĆ, Sandra
      Učestalost mutacija gena za hemokromatozu u bolesnika s povišenim vrijednostima serumskog željeza i aminotransferaza : doktorska disertacija / Sandra Milić. - Rijeka : S. Milić, 2004. ([s. l. : s. n.]). - VIII, 110 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi u boji ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 91-106. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 2004.
612.392.4-008.6:575.224.2[(043.3)
AO17-0359


NIKOLIĆ, Marina, liječnica
      Ekspresija miogenih regulacijskih čimbenika tijekom denervacije i regeneracije skeletnih mišića štakora : doktorska disertacija / Marina Nikolić. - Rijeka : M. Nikolić, 2005. ([s. l. : s. n.]). - VII, 115 listova : ilustr. u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 87-115. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 2005.
612.748.5(043.3)
616.74-092.9(043.3)
AO17-0360


OSTOJIĆ, Saša
      Moguća uloga interleukina-16, -17 i -18 na fetoplacentnoj površini u miša : doktorska disertacija / Saša Ostojić. - Rijeka : S. Ostojić, 2003. ([s. l. : s. n.]). - X, 125 listova : ilustr. u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 85-120. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 2003.
612.63.017(043.3)
AO17-0361


PANTOVIĆ, Radojka
      Slobodne masne kiseline leđne moždine netraumatiziranih i traumatiziranih kunića : disertacija / Radojka Pantović. - Rijeka : R. Pantović, 2002. ([s. l. : s. n.]). - IX, 153 lista : ilustr. u bojama, graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 134-153. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 2002.
612.83.015(043.3)
616.832-001.3(043.3)
AO17-0362


PETKOVIĆ, Marija, liječnik
      Regeneracija jetrenog i limfatičkog tkiva nakon deplecija limfocitnih subpopulacija : doktorska disertacija / Marija Petković. - Rijeka : M. Petković, 1993. ([s. l. : s. n.]). - 111 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 91-111. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 1993.
612.359(043.3)
616.31-097:612.359](043.3)
AO17-0363


RADOŠEVIĆ-Stašić, Biserka
      Uloga limfatičkog sustava u kompenzacijskom rastu bubrega : disertacija / Biserka Radošević-Stašić. - Rijeka : B. Radošević-Stašić, 1975. ([s. l. : s. n.]). - 165 listova : graf. prikazi ; 29 cm
Na nasl. str.: Medicnski fakultet Sveučilišta u Rijeci. - Bibliografija: listovi 151-165. - Med. fak., Rijeka, 1975.
612.46.014:612.42](043.3)
612.42(043.3)
617.5(043.3)
AO17-0364


REDŽOVIĆ, Arnela
      Učinak tumorskog glikoproteina 72 na decidualne dendritičke stanice rane trudnoće in vitro : doktorski rad / Arnela Redžović. - Rijeka : A. Redžović, 2012. ([s. l. : s. n.]). - XII, 247 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 211-239. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 2012.
612.017:618.21](043.3)
618.21:612.017](043.3)
AO17-0365


SRŠEN Medančić, Suzana
      Utjecaj mucina 1 na funkciju decidualnih CD14+ antigen predočnih stanica rane trudnoće : doktorski rad / Suzana Sršen Medančić. - Rijeka : S. Sršen Medančić, 2011. ([s. l. : s. n.]). - XII, 204 lista : ilustr. u bojama, graf. prikazi(pretežno u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 157-194. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 2011.
612.631.017(043.3)
AO17-0366


STOINI, Eugenio
      Rast i razvoj djece od četrdesetogodišnjih i starijih rodilja : doktorska disertacija / Eugenio Stoini. - Rijeka : E. Stoini, 2004. ([s. l. : s. n.]). - XII, 97 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 81-95. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 2004.
612.65:618.2-055.2-053.88[(043.3)
AO17-0367


ŠOIĆ-Vranić, Tamara
      Utjecaj inervacije na ekspresiju neuralne sintetaze dušikova monoksida u skeletnim mišićima štakora : doktorska disertacija / Tamara Šoić-Vranić. - Rijeka : T. Šoić-Vranić, 2002. ([s. l. : s. n.]). - X, 118 listova : ilustr. (pretežno u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 96-118. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 2002.
612.748.019(043.3)
AO17-0368


ŠOŠA, Ivan
      Odnos ekspresije koštanog morfogenetskog proteina-9 i transformirajućeg čimbenika rasta-b tijekom regeneracijskih procesa jetre u čovjeka : doktorski rad / Ivan Šoša. - Rijeka : I. Šoša, 2014. ([S. l. : s. n.]). - X, 96 listova : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 71-91. - Summary. - Životopis: listovi 92-96. - Med. fak., Rijeka, 2014.
612.359(043.3)
AO17-0369


TOFOSKI, Jovan
      Imunološki aspekti odnosa majke i fetusa - mehanizam transplacentarne imunizacije : doktorska disertacija / Jovan Tofoski. - Rijeka : J. Tofoski, 1985. ([s. l. : s. n.]). - XI, 176 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište "Vladimir Bakarić" u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 121-176. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 1985.
612.017:618.21](043.2)
618.2:612.017](043.3)
AO17-0370


VELEPIČ, Mitja
      Uloga elektromiografije u dijagnostici i planiranju terapije velofaringealne insuficjencije : doktorska disertacija / Mitja Velepič. - Rijeka : M. Velepič, 1993. ([s. l. : s. n.]). - 117 listova : ilustr. ; 30 cm
Na vrhu omota: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet Rijeka. - Bibliografija: listovi 102-117. - Med. fak., Rijeka, 1993.
612.32(043.3)
616.89-008.434(043.3)
AO17-0371


VELJKOVIĆ Vujaklija, Danijela
      Uloga granulizina na majčino-fetalnom spoju tijekom rane trudnoće : doktorski rad / Danijela Veljković Vujaklija. - Rijeka : D. Veljković Vujaklija, 2011. ([s. l. : s. n.]). - XIII, 183 lista : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 148-173. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 2011.
612.63.025.2:616-097](043.3)
AO17-0372


ZORIČIĆ, Sanja
      Uloga koštanog morfogenetskog proteina-7 u ektopičnoj i ortotopičnoj osteogenezi u štakora : doktorska disertacija / Sanja Zoričić. - Rijeka : S. Zoričić, 2000. ([s. l. : s. n.]). - 113 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 98-113. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 2000.
612.75.019(043.3)
611.018.4(043.3)
AO17-0373

Vidi i br.: AO17-0305,-0310,-0315,-0330,-0409,-0426,-0454,-0462,-0485,-0520,-0565,-0634,-0650,-0672,-0759,-0760,-0789,-0801,-0903,-0936

str.12 vrh stranice prva stranicastr.13 str.14

© 2003   Unibis
***