Doktorske disertacije Sveučilišta u Rijeci
str.6 , 2018 () str.8


ŠERGO, Zdravko
      Konkurentna sposobnost Republike Hrvatske i strategija izvozne ekspanzije : doktorska disertacija / Zdravko Šergo. - Rijeka : Z. Šergo, 2000. ([s. l. : s. n.]). - VIII, 273 str. : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Rijeka. - Bibliografija: str. 213-220; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Ekon. fak., Rijeka, 2000.
339.564:339.137.2](497.5)(043.3)
339.137.2:339.564](497.5)(043.3)
AO17-0172


ŠKUFLIĆ, Lorena
      Međunarodna strateška orijentacija i trgovinska politika Republike Hrvatske : doktorska disertacija / Lorena Škuflić. - Rijeka : L. Škuflić, 1999. ([s. l. : s. n.]). - V, 290, [35] str. : graf. prikazi, table ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Rijeka. - Bibliografija: str. [291-300] i uz tekst. - Summary. - Ekon. fak., Rijeka, 1999.
339.5(497.5)(043.3)
339.9(497.5)(043.3)
AO17-0173


ŠOKČEVIĆ, Sandra
      Povećanje izvozne sposobnosti - determinanta dugoročnog gospodarskog rasta Republike Hrvatske : doktorska disertacija / Sandra Šokčević. - Rijeka : S. Šokčević, 2010. ([s. l. : s. n.]). - VIII, 306 listova : graf. prikazi(pretežno u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Rijeka. - Bibliografija: listovi 291-300 i uz tekst. - Summary. - Ekon. fak., Rijeka, 2010.
339.564(497.5)(043.3)
339.9(497.5(043.3)
AO17-0174


ŠPERANDA, Ivo, ekonomist
      Učinci hedginga na izvoznu konkurentnost hrvatskog gospodarstva : doktorska disertacija / Ivo Šperanda. - Dubrovnik [i.e.] Rijeka : I. Šperanda, 2010, ([s. l. : s. n.]). - 236 listova : graf. prikazi(djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet - Rijeka. - Bibliografija: listovi 228-233; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Ekon. fak., Rijeka, 2010.
339.564(497.5)(043.3)
338:336.764.2](497.5)(043.3)
AO17-0175


TOMLJANOVIĆ, Marko
      Ulaganje u istraživanje i razvoj - čimbenik prilagodbe zemalja Zapadnoga Balkana gospodarstvu EU : doktorska disertacija = Investment in research and development - a factor in Western Balkan countries' adjustment to EU economy : doctoral thesis / Marko Tomljanović ; mentor Vinko Kandžija. - Rijeka, 2017. - 346 listova : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Bibliografija: str. 239-249. - Abstract. - Doktorski rad--Sveuciliste u Rijeci, Ekonomski fakultet, 2017.
339.92:001.891/892(4-67 EU:497)(043)
AO17-0176


VEHOVEC, Maja
      Kreditiranje izvoza kapitalnih dobara u funkciji izvozno orijentirane politike razvoja : doktorska disertacija / Maja Vehovec. - Rijeka : M. Vehovec, 1992. ([s. l. : s. n.]). - 279 listova : table, graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Rijeka. - Bibliografija: listovi 270-279 i uz tekst. - Ekon. fak., Rijeka, 1992.
339.727:339.564](043.3)
339.564:339.727](043.3)
AO17-0177


VIZJAK, Maja
      Uloga i značenje međunarodnih financijskih institucija u globalizacijskim procesima : doktorska disertacija = The role and importance of international financial institutions in globalization processes : doctoral thesis / Maja Vizjak ; mentor Elvis Mujačević. - Opatija, 2016. - 354 lista : graf. prikazi ; 30 cm
Bibliografija: listovi 322-334. - Abstract. - Doktorska disertacija--Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 2016.
339.732(043)
AO17-0178


VLAHINIĆ Lenz, Nela
      Strategije i politike malih zemalja za unapređenje konkurentnosti u svjetskoj trgovini : doktorska disertacija / Nela Vlahinić-Dizdarević. - Rijeka : N. Vlahinić-Dizdarević, 1998. ([s. l. : s. n.]). - 287 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Rijeka. - Bibliografija: listovi 271-287; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Ekon. fak., Rijeka, 1998.
339.5.012:339.137.2](043.3)
339.137.2:339.5](043.3)
AO17-0179

Vidi i br.: AO17-0057,-0058,-0067,-0068,-0260,-1125,-1146,-1186,-1206,-1235,-1240,-1247,-1302

34 Pravo. Pravna znanost


ČOKLO, Miran
      Odnos toksikoloških, demografskih i sudsko-medicinskih značajki samoubojstava koja nisu povezana s predoziranjem : doktorska disertacija / Miran Čoklo. - Rijeka : M. Čoklo, 2009. ([s. l. : s. n.]). - IX, 102 lista : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 85-92. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 2009.
340.66:616.89-008.441.44](043.3)
616.89-008.441.44:340.66](043.3)
AO17-0180


MATIĆ, Ines
      Pactum antichreticum : doktorski rad = Pactum antichreticum : doctoral thesis / Ines Matić ; mentori Eduard Kunštek, Anamari Petranović. - Rijeka, 2017. - VIII, 282 lista ; 30 cm
Bibliografija: listovi 261-280 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Doktorski rad--Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet, 2017.
34(37)(091)(043)
347.27(37)(043)
AO17-0181


PETAROS, Anja
      Digitalna volumetrijska analiza spolnog dimorfizma mastoidne regije čovjeka i njezin doprinos u izgradnji biološkog profila neidentificiranih ostataka : doktorski rad = Digital volumetric analysis of sexual dimorphism in the human mastoid region and its contribution to the construction of a biological profile of unidentified remains : doctoral thesis / Anja Petaros ; mentori Alan Bosnar, Mario Šlaus. - Rijeka, 2016. - X, 135 listova : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Bibliografija: listovi 97-111. - Summary. - Doktorski rad--Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, 2016.
340.64:572(043.3)
AO17-0182


VOLARIĆ, Branko
      Značajke forenzičke patologije primorskog područja : disertacija / Branko Volarić. - Rijeka : B. Volarić, 1977. ([s. l. : s. n.]). - 116 listova : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Bibliografija: listovi 105-116. - Med. fak., Rijeka, 1977.
340.66:616-001](497.5 Hrvatsko primorje)(043.3)
AO17-0183

Vidi i br.: AO17-0021,-0726

341 Međunarodno pravo


DEBELIĆ, Borna
      Racionalizacija mehanizma alokacije pomorskog dobra Republike Hrvatske : doktorska disertacija = Rationalisation of maritime domain allocation mechanism of Republic of Croatia : doctoral thesis / Borna Debelić ; mentor Marija Kaštelan Mrak ; sumentor Nenad Smokrović. - Rijeka, 2013. - XIV, 214 listova : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Bibliografija: listovi 198-206. - Summary. - Doktorski rad--Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet, 2013.
341(043.3)
(043.3)
AO17-0184


FABIJANIĆ Gagro, Sandra
      Međunarodnopravno uređenje nemeđunarodnih oružanih sukoba : doktorska disertacija / Sandra Fabijanić Gagro. - Rijeka : S. Fabijanić Gagro, 2008. ([s. l. : s. n.]). - XV, 443 str. ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet. - Bibliografija: str. 402-443; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Prav. fak., Rijeka, 2008.
341.3(043.3)
AO17-0185


PAVIĆ, Ivica, inženjer pomorskog prometa
      Opći model kartiranja opasnih entiteta podvodnog okoliša : doktorski rad / Ivica Pavić. - Rijeka : I. Pavić, 2012 ([s. l. : s. n.]). - V, 157 listova : ilustr. u bojama, zemljop. crteži, graf. prikazi ; 30 cm + 4 presavijena lista s zemljop. crtežima
Na vrhu om. nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet. - Bibliografija: listovi 138-151 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Abstract. - Pom. fak., Rijeka, 2012.
341.225(043.3)
AO17-0186


VRBLJANAC, Danijela
      Violations of the personality rights on the internet : international jurisdiction and applicable law : doctoral dissertation / Danijela Vrbljanac ; mentors Catherine Kessedjian, Ivana Kunda. - Rijeka, 2016. - XII, 415 listova ; 30 cm
Bibliografija: listovi 338-415 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Sažetak. - Doktorski rad--Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet, Rijeka, 2016.
341.9:004.738.5(043.3)
AO17-0187

Vidi i br.: AO17-0197

342 Javno pravo. Ustavno pravo. Upravno pravo


GRBIĆ, Sanja
      Pravo na pošteno suđenje u građanskom postupku prema članku 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Republika Hrvatska : s posebnim osvrtom na pravo na pošteno suđenje u razumnom roku, načelo nezavisnosti i nepristranosti sudova te neartikulirana načela prava na pristup sudu i jednakosti oružja : doktorska disertacija / Sanja Grbić. - Rijeka : S. Grbić, 2012 ([s. l. : s. n.]). - VI, 396 str. ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet. - Bibliografija: str. 370-396 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Prav. fak., Rijeka, 2012.
342.722(497.5:4)(043.3)
AO17-0188


ŽUPAN, Mirela
      Ostvarivanje prava djeteta na uzdržavanje u međunarodnom privatnom pravu Europske unije : doktorska disertacija / Mirela Župan. - Rijeka : M. Župan, 2009. ([s. l. : s. n.]). - 3, VI, 442 lista ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet. - Bibliografija: listovi 396-442; bibliografske bilješke uz tekst. - Prav. fak., Rijeka, 2009.
342.7-053.2:347.615](4-67EU)(043.3)
AO17-0189

343/344 Kazneno pravo (opće i posebno)


BILIĆ-Zulle, Lidija
      Pojavnost i stajališta o prisvajanju autorskoga vlasništva među studentima medicine : doktorska disertacija / Lidija Bilić-Zulle. - Rijeka : L. Bilić-Zulle, 2006. ([s. l. : s. n.]). - X, 78 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 65-70. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 2006.
343.971-057.87(497.5)(043.3)
347.77:378](497.5)(043.3)
174-057.87(497.5)(043.3)
343.533.9-057.87(043.3)
AO17-0190


BUKOVAC Puvača, Maja
      Odgovornost za štetu prouzročenu terorističkim aktom : doktorska disertacija / Maja Bukovac Puvača. - Rijeka : M. Bukovac Puvača, 2006. ([s. l. : s. n.]). - XII, 408 str. ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet. - Bibliografija: str. 384-408 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Prav. fak., Rijeka, 2006.
343.341(043.3)
347.512:347.193](043.3)
AO17-0191


CUCULIĆ, Dražen
      Ubojstva u Primorsko-goranskoj i Ličko-senjskoj županiji s kaznenopravnog i sudskomedicinskog gledišta : doktorska disertacija / Dražen Cuculić. - Rijeka : D. Cuculić, 2001. ([s. l. : s. n.]). - VII, 212 listova,[2] table sa zemljop. kartama županija u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 187-203. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 2001.
343.61:343.9](497.5-35 Rijeka+Senj)(043.3)
AO17-0192


JELENSKI, Milivoj
      Modeliranje sustava zaštite poduzeća u turizmu od gospodarskog kriminaliteta : (sigurnosni menadžment u turizmu) : doktorski rad / Milivoj Jelenski. - Opatija : M. Jelenski, 2012. - 216 listova : ilustr. u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija. - Bibliografija: listovi 155-165 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Fak. za men. u tur. i ugost., Opatija, 2012.
343.53:338.48](497.5)(043.3)
338.48:343.53](497.5)(043.3)
AO17-0193


PULEVIĆ, Vasilije
      Značaj psihopatoloških karakteristika delinkvenata mlađih punoljetnih osoba u njihovoj resocijalizaciji : doktorska disertacija / Vasilije Pulević. - Rijeka : V. Pulević, 1985. ([s. l. : s. n.]). - XVII, 265 listova ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište "Vladimir Bakarić" u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 250-265. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 1985.
343.915:159.9](043.3)
616.89-008-053.6(043.3)
AO17-0194

Vidi i br.: AO17-0030,-0200,-0207

str.6 vrh stranice prva stranicastr. 7 str.8

© 2003   Unibis
***