Doktorske disertacije Sveučilišta u Rijeci
str.5 , 2018 () str.7


SOLDIĆ Frleta, Daniela
      Kvalitativne i kvantitativne odrednice turističke potrošnje na razini destinacije : doktorski rad = Qualitative and quantitative tourism consumption determinants at destination level : doctoral thesis / Daniela Soldić Frleta ; mentorica Dora Smolčić Jurdana. - Opatija, 2015. - IV, 358 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveuciliste u Rijeci, Fakultet za menadzment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija. - Bibliografija: listovi 330-352. - Summary. - Opatija, FMTU, 2015.
338.48(043)
(043)
AO17-0131


ŠTOKOVIĆ, Igor, ekonomist
      Utjecaj organizacije materijalnih tokova reprodukcijskog lanca turističke ponude na efikasnost poslovanja subjekta ugostiteljske djelatnosti : (doktorska disertacija) / Igor Štoković. - Rijeka : I. Štoković, 1989. ([s. l. : s. n.]). - 304 lista : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište "Vladimir Bakarić", Institut za ekonomiju i organizaciju u Rijeci. - Bibliografija: listovi 295-304; bibliografske bilješke uz tekst. - Ekon. fak., Rijeka, 1989.
338.482(043.3)
640.4(043.3)
AO17-0132


ŠVERKO Grdić, Zvonimira
      Klimatske promjene i razvoj hrvatskoga turizma : doktorska disertacija / Zvonimira Šverko Grdić. - Opatija : Z. Šverko Grdić, 2012 ([s. l. : s. n.]). - III, 276 listova : ilustr. (djelomice u bojama), graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija. - Bibliografija: listovi 266-276 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Fak. za men. u tur. i ugost., Opatija, 2012.
338.48:551.582](497.5)(043.3)
551.582:338.48](497.5)(043.3)
AO17-0133


TEŽAK Damijanić, Ana
      Zdrav životni stil - odrednica vrijednosti za potrošače na turističkom tržištu : doktorski rad = Healthy lifestyle - a determinant of customer value amongst tourists : doctoral thesis / Ana Težak Damijanić ; mentor Bruno Grbac. - Rijeka, 2013. - VII, 222 lista : graf. prikazi ; 30 cm
Bibliografija: listovi 187-202, 220-222 i uz tekst. - Summary. - Doktorski rad--Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet, 2014.
338.48:613(043.3)
338.48:658.8(043.3)
AO17-0134


VEJZAGIĆ, Vanja
      Računovodstvene pretpostavke upravljanja eko-hotelom : doktorska disertacija / Vanja Vejzagić ; mentor Milena Peršić. - Opatija : V. Vejzagić, 2012. ([s. l. : s. n.]). - 335 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija. - Bibliografija: listovi 321-335. - Fak. za men. u tur. i ugost., Opatija, 2012.
338.48:657](043.3)
657:338.48](043.3)
504:657](043.2)
657:504](043.2)
AO17-0135


VIZJAK, Ana
      Ekonomska suradnja Hrvatske i Europske ekonomske zajednice s naglaskom na jadranski turizam : doktorska disertacija / Ana Vizjak. - Opatija : A. Vizjak, 1994. ([s. l. : s. n.]). - 229 listova : ilustr. ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Hotelijerski fakultet Opatija. - Bibliografija: listovi 207-220 i uz tekst. - Summary. - Hotel. fak., Opatija, 1994.
338.486(497.5:4-67 EU)(043.3)
338.48(4-67 EU)(043.3)
AO17-0136


VODEB, Ksenija
      Turistički menadžment u oblikovanju turističke ponude graničnih regija : doktorska disertacija / Ksenija Vodeb. - Opatija : K. Vodeb, 2005. ([s. l. : s. n.]). - 183, [18] listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi(djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za turistički i hotelski menadžment u Opatiji. - Bibliografija: listovi [1-8]. - Fak. za tur. i hotel. menadž., Opatija, 2005.
338.482(497.5:497.4)(043.3)
AO17-0137


VUČENOVIĆ, Danijel
      Utjecaj percepcije sigurnosti na razvoj poduzetništva u turizmu : doktorski rad = The impact of perception of safety on the development of entrepreneurship in tourism : doctoral thesis / Danijel Vučenović ; mentor Slobodan Ivanović. - Opatija, 2017. - VIII, 300 listova : graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Bibliografija: listovi 268-281 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Anketni upitnik: listovi 292-294. - Doktorski rad--Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 2017.
338.48:351.75:658(497.5)(043.3)
AO17-0138


VUKOVIĆ, Dijana
      Percipirana vrijednost održive turističke destinacije s aspekta kvalitete : doktorski rad = The perceived value of a sustainable tourist destination from the quality perspective : doctoral thesis / Dijana Vuković ; mentor Marcel Meler ; komentor Lidija Bagarić. - Opatija, 2017. - 487 str. : graf. prikazi u bojama ; 31 cm
Bibliografija: str. 425-454. - Summary. - Životopis: str. 459. - Doktorski rad--Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 2017.
338.48:502/504(043)
338.48:366.1-051(043.3)
338.48:658.5(043.3)
AO17-0139


ZADEL, Zrinka
      Uloga kulturnog turizma u jačanju konkurentske prednosti turističke destinacije : doktorska disertacija / Zrinka Zadel. - Opatija : Z. Zadel, 2011. - IX, 284 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija. - Bibliografija: listovi 261-271 i bilješke uz tekst. - Fak. za menadžment u turizmu i ugostiteljstvo, Opatija, 2011.
338.48:008](497.5)(043.3)
AO17-0140


ZANKETIĆ, Patricia
      Menadžment vjerskih događaja u turističkoj destinaciji : doktorska disertacija / Patricia Zanketić ; mentor Zdenko Cerović. - Opatija : P. Zanketić, 2012. - IX, 330 listova : graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija. - Bibliografija: listovi 284-293 i uz tekst. - Sažetak. - Summary. - Fak. za menadžment u tur. i ugost., Opatija, 2012.
338.48:2](043.3)
2:338.48](043.3)
378.245.2
AO17-0141


ŽUŽIĆ, Kristijan
      Utjecaj selektivnih oblika ponude sredozemnih zemalja na turistički proizvod Istre : doktorska disertacija / Kristijan Žužić. - Opatija : K. Žužić, 2011. - 409 listova : graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija. - Bibliografija: listovi 389-406 i bilješke uz tekst. - Fak. za menadžment u turizmu i ugostiteljstvo, Opatija, 2011.
338.48(497.5 Istra:4)(043.3)
338.48(4:497.5)(043.3)
AO17-0142

Vidi i br.: AO17-0143,-0146,-0148,-0193,-0271,-1081,-1083,-1089,-1115,-1122,-1126,-1236

339 Trgovina. Međunarodni gospodarski odnosi. Tržište


AMIDŽIĆ, Dragoljub
      Uloga trgovine u formiranju turističke ponude : doktorska disertacija / Amidžić Dragoljub. - Novska [i.e. Rijeka] : D. Amidžić, 1991. ([s. l. : s. n.]). - 361 list ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Institut za ekonomiju i organizaciju u Rijeci. - Bibliografija: listovi 347-361. - Ekon. fak., Rijeka, 1991.
339.7:338.48](043.3)
338.48:339.3](043.3)
AO17-0143


ANDRIJIĆ, Marijana
      Utjecaj financijskih aranžmana Međunarodnog monetarnog fonda na priljev inozemnih izravnih investicija u zemljama Srednje i Jugoistočne Europe : doktorski rad = The effect of the financial arrangements of the International Monetry Fund on the foreign direct investment inflows in the countries of Central and South-Eastern Europe : doctoral thesis / Marijana Andrijić ; mentor Dragomir Sundać. - Rijeka, 2016. - XXXI, 323 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Bibliografija: str. 293-310. - Summary. - Doktorski rad--Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet, 2016.
339.732.4(043)
339.722.22(4-191.2)(4-12)(043)
AO17-0144


BENAZIĆ, Alen
      Ocjena utjecaja redizajna poslovnih procesa na efikasnost hrvatske carinske službe : doktorska disertacija / Alen Benazić. - Rijeka : A. Benazić, 2009. ([s. l. : s. n.]). - XV, 404, CCIV str. : graf. prikazi(pretežno u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet u Rijeci. - Bibliografija: str. 378-395; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Ekon. fak., Rijeka, 2009.
339.543(497.5)(043.3)
AO17-0145


BERC-Radišić, Branka
      Primjerenost elemenata marketing mixa u turizmu : doktorska disertacija / Branka Berc Radišić. - Rijeka : B. Berc-Radišić, 1993. ([s. l. : s. n.]). - 278 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Institut za ekonomiju i organizaciju u Rijeci. - Bibliografija: listovi 254-260 i uz tekst. - Ekon. fak. Rijeka, 1993.
339.138:338.48](043.3)
338.48:339.138](043.3)
AO17-0146


BEZIĆ, Heri
      Inozemne direktne investicije u Europskoj uniji : doktorska disertacija / Heri Bezić. - Rijeka : H. Bezić, 1996. ([s. l. : s. n.]). - XII, 253 lista : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Rijeka. - Bibliografija: listovi 243-252 i uz tekst. - Summary. - Ekon. fak., Rijeka, 1996.
339.727.22(4-67 EU)(043.3)
AO17-0147


BOŠKOVIĆ, Desimir
      Ekonomski odnosi trgovinskih i poljoprivrednih organizacija u funkciji snabdijevanja turističke potrošnje : (doktorska disertacija) / Desimir Bošković. - Rijeka : D. Bošković, 1989. ([s. l. : s. n.]). - IV, 262 lista : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište "Vladimir Bakarić" u Rijeci, Institut za ekonomiju i organizaciju, Ekonomski fakultet u Rijeci. - Bibliografija: listovi 248-262 i uz tekst. - Ekon. fak., Rijeka, 1989.
339.1:338.48](043.3)
631:338.48](043.3)
338.48:339.1](043.3)
338.48:631](043.3)
AO17-0148


BUTIGAN, Nikola
      Strateški savezi i mogućnost kapitalnog povezivanja u trgovini na malo : doktorski rad = Strategic alliances and the possibility of capital integration in retail : doctoral thesis / Nikola Butigan ; mentor Đuro Benić. - Opatija, 2015. - III, 283 lista : u bojama ; 31 cm
Bibliografija: listovi 235-257. - Summary. - Doktorski rad--Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 2015.
339.37:65.012.43](043)
AO17-0149


CVEČIĆ, Igor
      Socijalna konvergencija novih zemalja članica Europske Unije (EU12) - preduvjet ekonomske i socijalne kohezije EU : doktorska disertacija / Igor Cvečić. - Rijeka : I. Cvečić, 2012. ([s. l. : s. n.]). - 270 listova : ilustr., graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet. - Bibliografija: listovi 246-263 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Ekon. fak., Rijeka, 2012.
339.92(4-67 EU)(043.3)
316.42:061.1 EU](043.3)
AO17-0150


ČAPKO, Zvonko
      Hipermedijalne metode u marketingu : doktorska disertacija / Zvonko Čapko. - Rijeka : Z. Čapko, 1998. ([s. l. : s. n.]). - 205 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet - Rijeka. - Bibliografija: listovi 194-201. - Summary. - Ekon. fak., Rijeka, 1998.
339.138:004.55](043.3)
004.55:339.138](043.3)
AO17-0151


DAUSES, Manfred A.
      Rechtliche Grundlagen der Europaeischen Wirtschafts- und Waehrungsunion : Doktoratsthese / Manfred A. Dauses. - Rijeka : M. A. Dauses, 2002. ([s. l. : s. n.]). - XIII, 315 listova ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Universitaet Rijeka, Juristische Fakultaet. - Bibliografija: listovi 269-273; bibliografske bilješke uz tekst. - Prav. fak., Rijeka, 2002.
339.92(4-67 EU):341.176(4)](043.3)
339.738(4-67 EU):341.176(4)](043.3)
AO17-0152


FRANJIĆ, Zoran
      Posebnosti marketinga u uslužnim djelatnostima : doktorska dizertacija / Zoran Franjić. - Rijeka : Z. Franjić, 1993. ([s. l.). - 308 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Institut za ekonomiju i organizaciju Rijeka. - Bibliografija: listovi 269-276 i uz tekst. - Ekon. fak., Rijeka, 1993.
339.138:338.46](043.3)
338.46:339.138](043.3)
AO17-0153


GALOVIĆ, Tomislav, ekonomist
      Istraživanje i razvoj u funkciji izvozne konkurentnosti poduzeća : [doktorska disertacija] / Tomislav Galović. - Rijeka : T. Galović, 2013. ([s. l. : s. n.]). - VI, 183 lista : graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Rijeka. - Bibliografija: listovi 159-170. - Summary. - Ekon. fak., Rijeka, 2013.
339.13(043.3)
65.012.12(043.3)
AO17-0154


GRAHOVAC, Tripo
      Platni bilans i inflacija u Jugoslaviji : doktorska disertacija / Tripo Grahovac. - Rijeka : T. Grahovac, 1989. ([s. l. : s. n.]). - 214 listova ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište "Vladimir Bakarić" u Rijeci, Institut za ekonomiju i organizaciju u Rijeci. - Bibliografija: listovi 209-214 i uz tekst. - Ekon. fak., Rijeka, 1989.
339.5.053(497.1)(043.3)
AO17-0155


GRBAC, Bruno
      Tržišne i marketing odrednice privređivanja malog i srednjeg obima : doktorska disertacija / Bruno Grbac. - Rijeka : B. Grbac, 1991. ([s. l. : s. n.]). - 308 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Institut za ekonomiju i organizaciju u Rijeci. - Bibliografija: 287-308; bibliografske bilješke uz tekst. - Inst. za ekon. i organ., Rijeka, 1991.
339.138(043.3)
338.2(043.3)
AO17-0156


HOST, Alen
      Intragranska trgovina i uključivanje Republike Hrvatske u Europsku uniju : doktorska disertacija / Alen Host. - Rijeka : A. Host, 2007. ([s. l. : s. n.]). - XI, 227 listova : graf. prikazi(pretežno u bojama), table ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Rijeka. - Bibliografija: listovi 184-196 i uz tekst. - Summary. - Ekon. fak., Rijeka, 2007.
339.5(4-67 EU:497.5)(043.3)
339.923(4-67 EU:497.5)(043.3)
AO17-0157


IVANDIĆ, Vladimira
      Apsorpcijski kapaciteti Hrvatske i učinkovitost korištenja programa pomoći Europske unije : doktorska disertacija / Vladimira Ivandić. - Rijeka : V. Ivandić, 2012. - V, 224 lista : ilustr. ; 31 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet. - Bibliografija: listovi 210-219. - Summary. - Ekon. fak., Rijeka, 2012.
339.96(497.5:4-67 EU)(043.3)
339.727(497.5:4-67 EU)(043.3)
AO17-0158


JELUŠIĆ, Adriana
      Značenje izlaznih inozemnih izravnih ulaganja za ekonomski rast tranzicijskih zemalja : doktorska disertacija / Adriana Jelušić. - Opatija : A. Jelušić, 2008. ([s. l. : s. n.]). - X, 291 list : graf. prikazi, table ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija. - Bibliografija: listovi 216-231; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Fak. za tur. i hotel. menadž., Opatija, 2008.
339.727.22(4-69)(043.3)
338.24(4-11)(043.3)
AO17-0159


KANDŽIJA, Vinko
      Zajednička trgovinska politika Evropske zajednice : doktorska disertacija / Vinko Kandžija. - Rijeka : V. Kandžija, 1990. ([s. l. : s. n.]). - 340 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište "Vladimir Bakarić" u Rijeci, Institut za ekonomiju i organizaciju u Rijeci, Ekonomski fakultet u Rijeci. - Bibliografija: listovi 307-340 i uz tekst. - Ekon. fak., Rijeka, 1990.
339.923(4-67 EU)(043.3)
449.5(4-67 EU)(043.3)
AO17-0160


KAPIĆ, Halil
      Protekcionističke tendencije svjetskog tržišta i kriza njegovih institucija : doktorski rad / Halil Kapić. - Rijeka : H. Kapić, 1989. ([s. l. : s. n.]). - 214 listova ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište "Vladimir Bakarić" u Rijeci, Institut za ekonomiju i organizaciju u Rijeci. - Bibliografija: listovi [210]-214 i uz tekst. - Ekon. fak., Rijeka, 1989.
339.5.012.435(043.3)
AO17-0161


KOVAČ, Ivan, ekonomist
      Utjecaj marketinga na konkurentnost poslovnih subjekata na tržištu pića u Republici Hrvatskoj : doktorska disertacija / Ivan Kovač. - Rijeka : I. Kovač, 2009. ([s. l. : s. n.]). - 242, [50] listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet u Rijeci. - Bibliografija: listovi 223-234 i uz tekst. - Summary. - Ekon. fak., Rijeka, 2009.
339.13:663.5/.8](497.5)(043.3)
663.5/.8:339
AO17-0162


LONČARIĆ, Dina
      Kvaliteta života i strategijsko upravljanje marketingom u hrvatskome gospodarstvu : doktorska disertacija / Dina Lončarić. - Rijeka : D. Lončarić, 2008. ([s. l. : s. n.]). - VIII, 306 listova : graf. prikazi(djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet u Rijeci. - Bibliografija: listovi 265-286 i uz tekst. - Summary. - Ekon. fak., Rijeka, 2008.
339.138:330.59](497.5)(043.3)
330.59:339.138](497.5)(043.3)
AO17-0163


LULIĆ, Lukša
      Integrirani sustav upravljanja kvalitetom i konkurentnost nafte i naftnih proizvoda Europske unije : doktorska disertacija / Lukša Lulić. - Rijeka : L. Lulić, 2011. ([s. l. : s. n.]). - 271 list : ilustr. u bojama, graf. prikazi(pretežno u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet u Rijeci. - Bibliografija: listovi 232-237 i uz tekst. - Summary. - Ekon. fak., Rijeka, 2011.
339.13:665.6](4-6EU)(043.3)
665.6:339.13](4-6EU)(043.3)
AO17-0164


MENCER, Ivan
      Konjunkturne oscilacije na tržištu morskog brodarstva : doktorski rad / Ivan Mencer. - Rijeka : I. Mencer, 1986. ([s. l. : s. n.]). - XIX, 303, [34] str. : graf. prikazi, table ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište "Vladimir Bakarić" Rijeka, Sveučilišni centar za ekonomske i organizacijske znanosti u Rijeci. - Bibliografija: str. 297-303. - Ekon. fak., Rijeka, 1986.
339.13:656.61](043.3)
656.61:339.13](043.3)
AO17-0165


NEKIĆ, Miljenko
      Tržišna politika imovinskog osiguranja u Hrvatskoj : doktorska disertacija / Miljenko Nekić. - Rijeka : M. Nekić, 2000. ([s. l. : s. n.]). - XIV, 310 listova : table, graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Rijeka. - Bibliografija: listovi 273-278; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Ekon. fak., Rijeka, 2000.
339.138:368.1(497.5)](043.3)
368.1(497.5):339.138](043.3)
AO17-0166


NIKŠIĆ Radić, Maja
      Ekonomski učinci izravnih inozemnih ulaganja u turizam Republike Hrvatske : doktorski rad = The economic impact of foreign direct investment on tourism in Croatia : doctoral thesis / Maja Nikšić Radić ; mentor Heri Bezić. - Opatija : M. Nikšić Radić, 2014. ([S. l. : s. n.]). - XIV, 328 listova : graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. - Bibliografija: listovi 302-319 i uz tekst. - Summary. - Fak. za menadž. u tur. i ugost., Opatija, 2014.
339.727.22:338.48](497.5)(043.3)
378.245.2
AO17-0167


PERIĆ, Jože
      Inozemni kapital i način proizvodnje u Hrvatskoj : doktorska disertacija / Jože Perić. - Rijeka : J. Perić, 1992. ([s. l. : s. n.]). - 294 lista : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Rijeka. - Bibliografija: listovi [295-346] i uz tekst. - Ekon. fak., Rijeka, 1992.
339.727:330.14(497.5)](043.3)
330.14(497.5):339.727](043.3)
AO17-0168


PLANTIĆ Tadić, Diana
      Upravljanje marketingom i kvalitetom u funkciji razvoja poslovnih sustava Republike Hrvatske : doktorska disertacija / Diana Plantić Tadić. - Rijeka : D. Plantić Tadić, 2011. ([s. l. : s. n.]). - 185 listova : graf. prikazi(pretežno u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet u Rijeci. - Bibliografija: listovi 162-171; bilješke uz tekst. - Summary. - Ekon. fak., Rijeka, 2011.
339.138:658.562](043.3)
658.562:339.138](043.3)
AO17-0169


STAMENIĆ, Sanja
      Utjecaj marketinških čimbenika na uspješnost hrvatskih poslovnih subjekata na međunarodnom tržištu : doktorska disertacija / Sanja Stamenić. - Rijeka : S. Stamenić, 2011. ([s. l. : s. n.]). - VIII, 277 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet u Rijeci. - Bibliografija: listovi 252-267 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Ekon. fak., Rijeka, 2011.
339.138(043.3)
338.2:339.138](043.3)
AO17-0170


STIPANOVIĆ, Christian
      Marketinške odrednice kvalitativnih trendova turističke ponude na europskom tržištu : doktorska disertacija / Christian Stipanović. - Opatija : Ch. Stipanović, 2003. ([s. l. : s. n.]). - 227, [20] listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija. - Bibliografija: listovi 206-222 i uz tekst. - Summary. - Fak. za tur. i hotel. menadž., Opatija, 2003.
339.138:338.48(4)](043.3)
AO17-0171

str.5 vrh stranice prva stranicastr. 6 str.7

© 2003   Unibis
***