Doktorske disertacije Sveučilišta u Rijeci
str.3 , 2018 () str.5

331 Rad. Zapošljavanje. Organizacija rada. Sindikati


FABRIS, Anton
      Slobodna razmjena rada u samoupravnom interesnom udruživanju : doktorska disertacija / Anton Fabris. - Rijeka : A. Fabris, 1983 ([S. l. : s. n.]). - VII, 235 str. : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilišni centar za ekonomske i organizacijske znanosti Sveučilišta u Rijeci. - Strojopis autogr. - Bibliografija. - Ekon. fak., Rijeka, 1983.
331.101.26(043.3)
331.107.8(043.3)
AO17-0061


JOVANOVIĆ, Božo
      Samoupravno uredjivanje ekonomskih odnosa u udruženom radu sa posebnim osvrtom na ekonomske odnose sa inostranstvom : (doktorska disertacija) / Božo Jovanović. - Rijeka : B. Jovanović, 1985. ([s. l. : s. n.]). - 285, 17 listova ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište "Vladimir Bakarić" u Rijeci, Sveučilišni centar za ekonomske i organizacijeske znanosti u Rijeci. - Bibliografija: listovi 1-17. - Ekon. fak., Rijeka, 1985.
331.107.8:339.92](043.3)
AO17-0062


JOVANOVIĆ, Milovan, ekonomist
      Minuli rad kao dohodovna kategorija : (doktorska disertacija) / Milovan Jovanović. - Rijeka : M. Jovanović, 1978. ([s. l. : s. n.]). - 295 str. ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci. - Bibliografija: str. 285-295. - Ekon. fak., Rijeka, 1978.
331.221.2(043.3)
AO17-0063


KEJŽAR, Ivan
      Metoda projektiranja organizacije izobraževanja v organizacijah združenega dela : (doktorska disertacija) / Ivan Kejžar. - Rijeka : I. Kejžar, 1988. ([s. l. : s. n.]). - 451 str. : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište "Vladimir Bakarić" u Rijeci, Pedagoški fakultet Rijeka. - Bibliografija: str. 410-428 i uz tekst. - Sažetak ; Summary. - Pedag. fak., Rijeka, 1988.
331.5:37.01](043.3)
371.2(043.3)
AO17-0064


MIKULIĆ, Josip
      Kriteriji raspodjele osobnih dohodaka : doktorska disertacija / Josip Mikulić. - Rijeka : J. Mikulić, 1983. ([s. l. : s. n.]). - XXII, 328, 7 str. : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilišni centar za ekonomske i organizacijske znanosti u Rijeci. - Bibliografija: str. [1]-7; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Ekon. fak., Rijeka, 1983.
331.2(043.3)
AO17-0065


MILIČEVIĆ, Savo
      Problemi organizacije funkcije upravljanja i rukovodjenja u samoupravljanju : doktorska disertacija / Milićević [i.e. Miličević!] Savo. - Rijeka : S. Miličević, 1982. ([s. l. : s. n.]). - 153, 7 listova ; 29 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilišni centar za ekonomske i organizacijske znanosti u Rijeci. - Bibliografija: listovi [[1]-7 i uz tekst. - Ekon. fak., Rijeka., 1982.
331.107.8:65.012.4](043.3)
331.107.8:65.01](043.3)
AO17-0066


STOJIN, Milivoj
      Samoupravni elementi u jugoslovenskom deviznom i spoljnotrgovinskom sistemu : doktorska disertacija / Milivoj Stojin. - Rijeka : M. Stojin, 1983. ([s. l. : s. n.]). - 209 listova ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Institut za ekonomiju i organizaciju Rijeka. - Bibliografija: listovi 207-209. - Ekon. fak., Rijeka, 1983.
331.107.8(043.3)
339.5:31.107.8](497.1)(043.3)
AO17-0067

Vidi i br.: AO17-0059,-0092,-1120

332 Regionalno gospodarstvo. Zemljište i vlasništvo


SKOKO, Branimir
      Regionalna konvergencija novih zemalja članica (10) EU (15) - pretpostavka realizacije unutarnjeg tržišta EU : doktorska disertacija / Branimir Skoko. - Rijeka : B. Skoko, 2012 ([s. l. : s. n.]). - IX, 351 listova : graf. prikazi, zemljop. crteži ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet. - Bibliografija: listovi 305-327 ; bibliografske bilješke i bilješke uz tekst. - Summary. - Bio-bibliografska bilješka o autoru: listovi 348-351. - Ekon. fak., Rijeka, 2012.
332.1(4-67 EU)(043.3)
339.92(4-67 EU)(043.3)
AO17-0068


ŠVERKO, Miro
      Upravljanje regionalnim razvojem : doktorska disertacija / Šverko Miro. - Rijeka : M. Šverko, 1994. ([s. l. : s. n.]). - 280 str.,[2] lista s tablama u bojama : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Rijeka. - Bibliografija: str. 265-279 i uz tekst. - Summary. - Ekon. fak., Rijeka, 1994.
332.14(043.3)
AO17-0069

334 Gospodarske organizacije i udruženja


AVRAM, Zdravko, ekonomist
      Sistematizacija poslovno-analitičkih pokazatelja u organizacijama udruženog rada : doktorska disertacija / Zdravko Avram. - Rijeka : Z. Avram, 1978. ([s. l. : s. n.]). - V, 237 listova ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Rijeka. - Bibliografija: listovi 230-237 i uz tekst. - Ekon. fak., Rijeka, 1978.
334.7:65.011](043.3)
65.011:334.7](043.3)
AO17-0070


JURIĆ, Dionis
      Pravno uređenje unutarnjeg korporacijskog upravljanja (corporate governance) u dioničkim društvima u hrvatskom i usporednom pravu društava : doktorska disertacija / Dionis Jurić. - Rijeka : D. Jurić, 2005. ([s. l. : s. n.]). - XIII, 437 str. ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet. - Bibliografija: str. 421-437; bibliografske bilješke uz tekst. - Prav. fak., Rijeka, 2005.
334.757:65.012.4](043.3)
347.725.05(043.3)
AO17-0071


LONČAR, Slavko
      Upravljanje financijama korporacije u funkciji povećanja tržišne vrijednosti dionica : doktorska disertacija / Slavko Lončar. - Opatija : S. Lončar, 2004. ([s. l. : s. n.]). - 289 listova ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za turistički i hotelski menadžment u Opatiji. - Bibliografija: listovi 286-289 i uz tekst. - Summary. - Fak. za tur. i hot. menadž., Opatija, 2004.
334.757:658.14[(043.3)
AO17-0072


SAMARŽIJA, Luka
      Optimizacija drvnih klastera primjenom koncepta menadžmenta opskrbnog lanca : doktorska disertacija / Luka Samaržija ; mentor Zdravko Zekić. - Rijeka, 2014. - VI, 192 lista : graf. prikazi ; 30 cm
Bibliografija: listovi 169-182. - Summary. - Doktorski rad--Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet, 2014.
334.75:674]65.012.4(043.3)
AO17-0073


VRETENAR, Nenad
      Ocjena utjecaja vlasničkih integracija na uspješnost preuzetih poduzeća : doktorska disertacija / Nenad Vretenar. - Rijeka : N. Vretenar, 2011. - 250 listova : graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet. - Bibliografija: listovi 226-235. - Summary. - Ekon. fak., Rijeka, 2011.
334.758(497.5)(043.3)
658.168.5(043.3)
65.016.4(043.3)
AO17-0074

Vidi i br.: AO17-0008,-1219

336 Financije. Porezi. Carine. Bankarstvo. Monetarni sustav


BLAŽIĆ, Helena
      Međuodnos izravnog oporezivanja potrošnje i olakšica u hrvatskome poreznom sustavu : doktorska disertacija / Helena Blažić. - Rijeka : H. Blažić, 1999. ([s. l. : s. n.]). - 390 listova,[3] presavijena lista : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Rijeka. - Bibliografija: listovi 313-321; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Ekon. fak., Rijeka, 1999.
336.2(497.5)(043.3)
AO17-0075


BOGDAN, Siniša
      Financijski aspekti ulaganja u vrijednosnice na hrvatskom tržištu kapitala : doktorska disertacija / Siniša Bogdan ; mentor Zoran Ivanović. - Opatija : S. Bogdan, 2015 ([s.l. : s.n.]). - XI, 406 listova : graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija. - Bibliografija: listovi [375]-385; bilješke uz tekst. - Opatija, FMTU, 2014.
336.76(497.5)(043.3)
AO17-0076


ČIČIN-Šain, Marko
      Utjecaj uvođenja holističkog modela upravljanja informacijskim sustavom na učinkovitije poslovanje malih banaka : doktorski znanstveni rad / Marko Čičin-Šain. - Rijeka : M. Čičin-Šain, 2011. - 149 listova : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet. - Bibliografija: listovi 143-146 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Ek. fak., Rijeka, 2011.
336.71:007](043.3)
AO17-0077


HODŽIĆ, Sabina
      Oporezivanje dobiti i porezni poticaji za istraživanje i razvoj : doktorski rad = Profit taxation and tax incentives for research and development : doctoral thesis / Sabina Hodžić ; mentor Dragan Roller. - Opatija : S. Hodžić, 2014. ([S. l. : s. n.]). - IV, 295 listova : graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. - Bibliografija: listovi 263-274. - Summary. - Fak. za menadž. u tur. i ugost., Opatija, 2014.
336.02(043.3)
336.226.1(043.3)
378.245.2(043.3)
AO17-0078


IVANOVIĆ, Saša, ekonomist
      Strategija upravljanja novčanim kapitalom : doktorska disertacija / Saša Ivanović. - Opatija : S. Ivanović, 2012. - XV, 348 listova : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija. - Bibliografija: listovi 338-348 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Fak. za men. u tur. i ugost., Opatija, 2012.
336.71(043.3)
AO17-0079


JAKOVČEVIĆ, Drago
      Upravljanje kreditnim rizikom u hrvatskom bankarstvu : doktorska disertacija / Drago Jakovčević. - Rijeka : D. Jakovčević, 2000. ([s. l. : s. n.]). - 203 lista : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet u Rijeci. - Bibliografija: listovi 197-200 i uz tekst. - Summary. - Ekon. fak., Rijeka, 2000.
336.77:336.71](497.5)(043.3)
AO17-0080


JURMAN, Antun
      Novčana sredstva stanovništva kao faktor u financijskom potencijalu banaka Jugoslavije : doktorska disertacija / Antun Jurman. - Rijeka : A. Jurman, 1983. ([s. l. : s. n.]). - 393 str. : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, veučilišni centar ekonomskih i organizacijskih znanosti, OOUR Ekonomski fakultet Rijeka. - Bibliografija: str. 388-393 i uz tekst. - Ekon. fak., Rijeka, 1983.
336.72:336.717](497.1)(043.3)
336.717:336.72](497.1)(043.3)
AO17-0081


KLJAIĆ, Ante
      Suvremeno dioničarstvo - put u novo postkapitalističko društvo : doktorska disertacija / Ante Kljaić. - Rijeka : A. Kljaić, 2006. ([s. l. : s. n.]). - 384 lista : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Rijeka. - Bibliografija: listovi 378-384; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Ekon. fak., Rijeka, 2006.
336.763.2(043.3)
AO17-0082


MAGAŠ, Dragan
      Utjecaj fiskalnog sustava na razvoj ugostiteljskog gospodarstva : doktorska disertacija / Dragan Magaš. - Rijeka : D. Magaš, 1993. ([s. l. : s. n.]). - 325 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Institut za ekonomiju i organizaciju u Rijeci. - Bibliografija: listovi 317-322 i uz tekst. - Ekon. fak., Rijeka, 1993.
336.2:640.4](497.5)(043.3)
640.4:336.2](497.5)(043.3)
AO17-0083


MILJAN, Ingrid
      Portfolio menedžment vrijednosnih papira na financijskim tržištima zemalja u tranziciji : doktorska disertacija / Ingrid Miljan. - Rijeka : I. Miljan, 2002. ([s. l. : s. n.]). - VII, 456 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Rijeka. - Bibliografija: listovi 375-395. - Summary. - Ekon. fak., Rijeka, 2002.
336.763:339.727.22](043.3)
AO17-0084


MUJAČEVIĆ, Elvis
      Upravljanje bankarskim rizicima : doktorska disertacija / Elvis Mujačević. - Opatija : E. Mujačević, 2004. ([s. l. : s. n.]). - 341 list : graf. prikazi ; 31 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za turistički i hotelski menadžment u Opatiji. - Bibliografija: listovi 332-341; bilješke uz tekst. - Summary. - Fak. za tur. i hot. men., Opatija, 2006.
336.71(043.3)
AO17-0085


SIKIRIĆ, Ana Marija
      Rodna perspektiva proračunskog procesa : doktorski rad = A gender perspective of the budget process : doctoral thesis / Ana Marija Sikirić ; mentor Davor Vašiček ; komentor Saša Drezgić. - Rijeka, 2017. - VII, 286, [24] listova : ilustr., graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Bibliografija: listovi 240-264 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Doktorski rad--Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet, 2017.
336.14:305(043)
305:336.14(043)
AO17-0086


SOHORA Bukovac, Marina
      Računovodstveni tretman izvedenih instrumenata u funkciji zaštite od valutnog rizika u bankama : doktorska disertacija / Marina Sohora Bukovac. - Rijeka : M. Sohora Bukovac, 2012 ([s. l. : s. n.]). - 336 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu om. nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Rijeka. - Bibliografija: listovi 267-272 ; bilbiografske bilješke uz tekst. - Summary. - Ek. fak., Rijeka, 2012.
336.71.003.3(497.5)(043.3)
AO17-0087


STRGAČIĆ, Ivan
      Međunarodna i nacionalna ekonomska politika prema morskom ribarstvu : (doktorska disertacija) / Ivan Strgačić. - Rijeka : I. Strgačić, 1981. ([s. l. : s. n.]). - XIV, 412 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni centar za ekonomske i organizacijske znanosti u Rijeci. - Bibliografija: str. 401-412. - Ekon. fak., Rijeka, 1981.
336.23:639.2](497.5)(043.3)
AO17-0088


SUČIĆ, Izidor
      Financijski ustroj monetarnih institucija - odrednica likvidnosti hrvatskog gospodarstva : doktorska disertacija / Izidor Sučić. - Rijeka : I. Sučić, 2001. ([s. l. : s. n.]). - 232 lista : graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Rijeka. - Bibliografija: listovi 225-229; bilješke uz tekst. - Ekon. fak., Rijeka, 2001.
336.7(497.5)(043.3)
AO17-0089


VAŠIČEK, Davor
      Državno računovodstvo u funkciji odlučivanja javnog menadžmenta : doktorska disertacija / Davor Vašiček. - Rijeka : D. Vašiček, 2007. ([s. l. : s. n.]). - XI, 268 str. : graf. prikazi(djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Rijeka. - Bibliografija: listovi 228-238; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Ekon. fak., Rijeka, 2007.
336.13(043.3)
330.53(043.2)
AO17-0090

Vidi i br.: AO17-0051,-0093,-1196

str.3 vrh stranice prva stranicastr. 4 str.5

© 2003   Unibis
***