Doktorske disertacije Sveučilišta u Rijeci
str.2 , 2018 () str.4

17 Etika


BAHUNEK, Iva
      Modeli inovacijskih procesa etičkog upravljanja u hrvatskom hotelijerstvu : doktorska disertacija = Models of innovation processes management of ethics in the hotel industry in Croatia : doctoral thesis / Iva Bahunek ; mentor Slobodan Ivanović. - Opatija, 2015. - IX, 242 str. : u bojama ; 31 cm
Bibliografija: str. 197-205 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Doktorska disertacija--Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 2015.
17:640.4(497.5)(043.3)
AO17-0036


MIHALOVIĆ, Zvonko
      Priroda braka i moralni status preljuba : doktorski rad = The nature of marriage and the moral status of adultery : doctoral thesis / Zvonko Mihalović ; mentor Snježana Prijić-Samaržija. - Rijeka, 2017. - 226 listova ; 30 cm
Bibliografija: listovi 209-226 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Doktorski rad--Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, 2017.
173(043)
AO17-0037

Vidi i br.: AO17-0026,-0190,-0401,-0405

2 RELIGIJA. TEOLOGIJA

Vidi br.: AO17-0141

3 DRUŠTVENE ZNANOSTI

30 Teorija i metodologija društvenih znanosti. Sociografija

Vidi br.: AO17-0086

314 Demografija


ŠTAMBUK, Ana, ekonomistica
      Demometrijsko modeliranje stanovništva u funkciji strategijskog upravljanja makroekonomskim agregatima Hrvatske : doktorska disertacija / Ana Štambuk. - Rijeka : A. Štambuk, 2006. ([s. l. : s. n.]). - XI, 387, [64] lista : graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet. - Bibliografija: listovi 353-376; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Ekon. fak., Rijeka, 2006.
314.143(497.5)(043.3)
AO17-0038

Vidi i br.: AO17-0491

316 Sociologija


BILAJAC, Lovorka
      Povezanost socioekonomskih obilježja s korištenjem zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj : doktorski rad / Lovorka Bilajac ; mentor Tomislav Rukavina. - Rijeka, 2015. - VIII, 115 listova : graf. prikazi u bojama ; 31 cm
Bibliografija: listovi 88-102. - Summary. - Životopis: listovi 104-115. - Doktorski rad--Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, 2015.
316:614](497.5)(043.3)
33:614](497.5)(043.3)
614:316](497.5)(043.3)
614:33](497.5)(043.3)
AO17-0039


JANKOVIĆ, Suzana
      Stavovi roditelja učenika osnovnih škola grada Rijeke o spolnom odgoju njihove djece : doktorski rad / Suzana Janković. - Rijeka : S. Janković, 2011. ([s. l. : s. n.]). - V, 129 listova : graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 111-120. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 2011.
316.644-055.52:613.88-053.2](043.3)
AO17-0040


MIJATOVIĆ, Aleksandar
      Kritika robne opsjene i pojam vizualne reprezentacije u kulturalnoj teoriji : doktorski rad / Aleksandar Mijatović. - Rijeka : A. Mijatović, 2008. ([s. l. : s. n.]). - 378 listova : ilustr. ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci. - Bibliografija: listovi 350-373; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Filoz. fak., Rijeka, 2008.
316.7(043.3)
AO17-0041

Vidi i br.: AO17-0027,-0034,-0150,-0217,-0223,-0256,-0343,-0484,-0547,-0631,-1267,-1277,-1301

32 Politika

323 Unutarnja politika


MIŠEVIĆ, Petar
      Utjecaj terorizma na priljev inozemnih direktnih investicija : doktorski rad = Impact of terrorism on foreign direct investment inflow : doctoral thesis / Petar Mišević ; mentor Heri Bezić. - Rijeka, 2016. - IX, 168 listova : ilustr. ; 30 cm
Bibliografija: listovi 89-105 i uz tekst. - Summary. - Bilješka o autoru i njegova bibliografija : listovi 167-168. - Doktorski rad--Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet, 2016.
323.28:339.727.22(043.3)
AO17-0042

327 Međunarodni politički odnosi. Vanjska politika


KOPAL, Robert
      Ekonomske implikacije međunarodnog terorizma : doktorska disertacija / Robert Kopal. - Rijeka : R. Kopal, 2009. ([s. l. : s. n.]). - V, 385 listova : graf. prikazi(djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet u Rijeci. - Bibliografija: listovi 248-265; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Ekon. fak., Rijeka, 2009.
327.88:330.1](043.3)
AO17-0043

329 Političke stranke i pokreti

Vidi br.: AO17-0024

33 Ekonomija. Ekonomske znanosti


ARBULA Blecich, Andrea
      Vrednovanje efikasnosti i efektivnosti visokoobrazovnih institucija ekonomskom usmjerenja u funkciji povećanja njihove kvalitete : doktorska disertacija = Evaluation of efficiency and effectiveness of higher education institutions for quality enhancement : doctoral thesis / Andrea Arbula Blecich ; mentor Mira Dimitrić. - Rijeka, 2015. - XI, 224 listova : graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Bibliografija: listovi 190-212 ; bilješke uz tekst. - Abstract. - Kazalo. - Bilješka o autorici: list 223. - Doktorski rad--Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet, 2015.
330:37.014.6](497.5)(043.3)
330:378-047.44](497.5)(043.3)
AO17-0044


BAKIĆ, Stanko
      Ekonomska efikasnost naučnih istraživanja u industrijskim organizacijama udruženog rada : doktorska disertacija / Stanko Bakić. - Rijeka : S.Bakić, 1980. ([s. l. : s. n.]). - IV, 219 listova : graf. prikazi ; 29 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Rijeka. - Bibliografija: listovi 213-219; bibliografske bilješke uz tekst. - Ekon. fak., Rijeka, 1980.
330.106(043.3)
001.891:331](043.3)
AO17-0045


BAREŠA, Suzana
      Strategija budžetiranja kapitala korporacije : doktorski rad / Suzana Bareša ; mentor Zoran Ivanović. - Opatija, 2015. - XI, 676 str. : graf. prikazi ; 30 cm
Bibliografija: listovi 647-657 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Doktorski rad--Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 2015.
330.32:336:658(043)
(043)
AO17-0046


BLAŽEVIĆ, Branko, ekonomist
      Ekonomski računi kod plasmana kapitala u hrvatsko hotelijerstvo 1960 - 1990. : (doktorska disertacija) / Branko Blažević. - Opatija : B. Blažević, 1994. ([s. l. : s. n.]). - IV, 197 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Hotelijerski fakultet Opatija. - Bibliografija: listovi 160-170; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Hotel. fak., Opatija, 1994.
330.322:640.4](497.5)
640.4:330.322](497.5)
AO17-0047


BUTERIN, Vesna
      Makroekonomski učinci institucionalnih reformi na gospodarski rast s posebnim osvrtom na Republiku Hrvatsku : doktorski rad = The macroeconomic effects of institutional reforms on economic growth with particular reference to the Republic of Croatia : doctoral thesis / Vesna Buterin ; mentor Dragoljub Stojanov. - Rijeka, 2015. - IV, 226 listova : graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Bibliografija: listovi 203-215 i uz tekst. - Summary. - Doktorski rad--Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet, 2015.
330(043.3)
(043.3)
AO17-0048


DENONA Bogović, Nada
      Potrošnja sektora domaćinstva i njezin utjecaj na gospodarske tijekove : doktorska disertacija / Nada Denona. - Rijeka : N. Denona, 1997. ([s. l. : s. n.]). - 294 lista : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Rijeka. - Bibliografija: listovi 284-290; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Ekon. fak., Rijeka, 1997.
330.567.2:338](043.3)
658.89(043.3)
AO17-0049


DOBROJEVIĆ, Goran
      Dinamika djelovanja tržišta kapitala na gospodarski rast Republike Hrvatske : doktorski rad = Capital market impact dynamics on Croatian economic growth : doctoral thesis / Goran Dobrojević ; mentor Branko Blažević. - Opatija, 2017. - VI, 279 listova : graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Bibliografija: listovi 252-343 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak ; Extended summary. - Doktorski rad--Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 2017.
330.35:336.76(497.5)(043.3)
AO17-0050


GALIĆ Nagyszombaty, Andrea
      Učinci suvremenih sustava porezne naplate na kretanje i procjenu neslužbenog gospodarstva : doktorski rad = Impacts of the modern systems of tax payment on trends and estimation of the unofficial economy = doctoral thesis / Andrea Galić Nagyszombaty ; mentor Saša Drezgić. - Rijeka, 2015. - VII, 209 listova : graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm
Bibliografija: listovi 166-176 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Bilješka o autoru: listovi 207-209. - Doktorski rad--Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet, 2015.
330-027.572:336.22](497.5)(043.3)
336.11(497.5)(043.3)
AO17-0051


GRDINIĆ, Maja
      Međuovisnost poreznih struktura i ekonomskog rasta u odabranim državama srednje i istočne Europe i Republici Hrvatskoj : doktorski rad = Interdependance of tax structures and economic growth in selected Central and East European countries and the Rpubilic of Croatia : doctoral thesis / Maja Grdinić ; mentor Helena Blažić. - Rijeka : M. Grdinić, 2015 ([s. l. : s. n.]). - 212 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet. - Bibliografija: listovi 175-205. - Summary. - Bio-bibliografska bilješka o autoru: listovi 209-212.
330.35:336.26](4-11)(043.3)
330.35:336.226](4-191.2)(043.3)
330.35:336.226](497.5)(043.3)
AO17-0052


JELETIĆ, Tomislav
      Oblikovanje računovodstvenog modela zaštite novčanog tijeka : doktorski rad = Accoungting model for cash flow hedging = doctoral thesis / Tomislav Jeletić ; mentorica Josipa Mrša. - Rijeka : T. Jeletić, 2015 ([s. l. : s. n.]). - X, 297 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet. - Bibliografija: listovi 268-283. - Summary. - Bio-bibliografija: listovi 295-296.
330.31:657.1(043.3)
AO17-0053


OLGIĆ Draženović, Bojana
      Uloga i utjecaj institucionalnih investitora na razvoj tržišta kapitala odabranih tranzicijskih zemalja i Republike Hrvatske : doktorski rad = The role and impact of institutional investors on the capital markets development for the several transition countries and the Republic of Croatia : doctoral thesis / Bojana Olgić Draženović ; mentor Zdenko Prohaska. - Rijeka, 2012. - 241 list : graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Bibliografija: listovi 213-228 i uz tekst. - Summary. - Doktorski rad--Sveučilište u Rijeci, Ekonomski Fakultet, 2012.
330(043.3)
(043.3)
AO17-0054


PANJKOVIĆ, Žarko
      Zakon vrijednosti u političkoj ekonomiji prelaznog perioda : doktorska disertacija / Žarko Panjković. - Rijeka : Ž. Panjković, 1981. ([s. l. : s. n.]). - 270 listova ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni centar za ekonomske i organizacijske znanosti, Ekonomski fakultet. - Bibliografija: listovi 241-270 i uz tekst. - Ekon. fak., Rijeka, 1981.
330.13:330.34](043.3)
330.34:330.13](043.3)
AO17-0055


PUKL, Miloš
      Proces koncentracije i centralizacije kapitala kao determinanta globalne reprodukcije : doktorska disertacija / Miloš Pukl. - Rijeka : M. Pukl, 2011. ([s. l. : s. n.]). - XII, 335 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet. - Bibliografija: listovi 311-332. - Summary. - Ek. fak. Rijeka, 2011.
330.147:330.3](043.3)
330.3:330.147](043.3)
AO17-0056


STRAHINJA, Dušan
      Investicioni radovi u inozemstvu kao faktor uravnoteženja devizne i platne bilance Jugoslavije : doktorska disertacija / Dušan Strahinja. - Rijeka : D. Strahinja, 1985. ([s. l. : s. n.]). - VII, 175 listova : graf. prikazi ; 29 cm
Bibliografija: listovi 170-175 i uz tekst. - Ekon. fak., Rijeka, 1985.
330.322:339.94](043.3)
339.72(497.1)(043.3)
339.74(497.1)(043.3)
AO17-0057


SUNDAĆ, Dragomir
      Integracija, zakonitost društveno-ekonomskog razvoja : (doktorska disertacija) / Dragomir Sundać. - Rijeka : D. Sundać, 1985. ([s. l. : s. n.]). - 315 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište "Vladimir Bakarić" u Rijeci, Sveučilišni centar za ekonomske i organizacijske znanosti, Ekonomski fakultet u Rijeci. - Bibliografija: listovi 278-309. - Summary. - Ekon. fak., Rijeka, 1985.
330.342.151(043.3)
339.924(043.3)
AO17-0058


ZORIČIĆ, Đurđica
      Sistem ekonomske valorizacije rezultata slobodne razmjene rada : (disertacija) / Đurđica Zoričić. - Rijeka : Đ. Zoričić, 1985. ([s. l. : s. n.]). - 275 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište "Vladimir Bakarić" u Rijeci, Institut za ekonomiju i organizaciju Rijeka, OOUR Ekonomski fakultet Rijeka. - Bibliografija: listovi 257-273 i uz tekst. - Riassunto. - Ekon. fak., Rijeka, 1985.
330.5:331.101.26](043.3)
331.101.26:330.5(043.3)
AO17-0059


ZRILIĆ, Nataša
      Ekonomsko razvojna uloga države i znanstveno tehnološka revolucija : doktorska disertacija / Nataša Zrilić. - Rijeka : N. Zrilić, 1996. ([s. l. : s. n.]). - V, 387 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Rijeka. - Bibliografija: listovi 340-382 i uz tekst. - Ekon. fak., Rijeka, 1996.
330.8:330.341.1](043.3)
330.341.1:330.8](043.3)
AO17-0060

Vidi i br.: AO17-0023,-0039,-0090,-0092,-0124,-0163,-0168,-1138,-1204,-1228,-1231

str.2 vrh stranice prva stranicastr. 3 str.4

© 2003   Unibis
***