Doktorske disertacije Sveučilišta u Rijeci
prva stranica , 2016 () str.20 OPĆENITO


BONEFAČIĆ, Igor
      Analiza utjecaja oblika i veličine čestica biomase pri izgaranju : doktorska disertacija / Igor Bonefačić. - Rijeka : I. Bonefačić, 2012 ([s. l. : s. n.]). - II, 144 str. : ilustr. (pretežno u bojama), graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet. - Bibliografija: str. 119-124. - Abstract. - Životopis: str. 143. - Teh. fak. Rij., 2012.
[620.95:536.46]:519.6](043.3)
AL16-0001


BRLEČIĆ Valčić, Sonja
      Suvremeni pristup vrednovanju poduzeća naftne i plinske industrije temeljen na računalnoj inteligenciji : doktorski rad = Modern approach to business valuation of oil and gas companies based on computational intelligence : doctoral thesis / Sonja Brlečić Valčić ; mentor, supervisor Branka Crnković-Stumpf. - Rijeka, 2014. - VII, 216 listova : graf. prikazi ; 31 cm
Bibliografija: listovi 175-180. - Summary. - Doktorski rad--Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet, 2014.
004.032.26:622.324](043.3)
004.032.26:622.323](043.3)
AL16-0002


ČAVRAK, Marko
      Povećanje učinkovitosti računalnih simulacija onečišćenja zraka : doktorska disertacija / Marko Čavrak. - Rijeka : M. Čavrak, 2010. ([s. l. : s. n.]). - VIII, 125 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet. - Bibliografija: str. 115-117; bilješke uz tekst. - Summary. - Tehn. fak., Rijeka, 2010.
004.94:504.3.054](043.3)
AL16-0003


GRČIĆ Fabić, Mirjana
      Menadžerske inovacije u funkciji razvoja učinkovitosti lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj : doktorski rad = Management innovation in developing local government effectiveness in the Republic of Croatia = doctoral thesis / Mirjana Grčić Fabić ; mentor Zdravko Zekić ; komentar Nataša Rupčić. - Rijeka, 2015. - IX, 190 listova : graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm
Bibliografija: listovi 167-181 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Bilješka o autorici: listovi 189-190. - Doktorski rad--Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet, 2015.
005:352](497.5)(043.3)
AL16-0004


HAK, Mario, ekonomist
      Transformacija javne uprave u procesno orijentiranu organizaciju u službi klijenata : doktorski rad = The transformation of public administration in the process-oriented organization in the service of customers : doctoral thesis / Mario Hak ; mentor Marija Kaštelan Mrak. - Rijeka, 2015. - VII, 185 listova : graf. prikazi, zemljop. crteži (djelomice u bojama) ; 30 cm
Bibliografija: listovi 135-146 ; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Bio-bibliografiski podaci o autoru: listovi 183-185. - Doktorski rad--Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet u Rijeci, 2015.
005.591.6:35](497.5)(043.3)
005.61:35](497.5)(043.3)
AL16-0005


IVANČIĆ, Valentina
      Utjecaj čimbenika implementacije strategije na uspješnost poslovanja velikih hrvatskih poduzeća : doktorski rad = The impact of strategy implementation factors on the business preformance in large Croatian enterprises = doctoral thesis / Valentina Ivančić ; mentor Ivan Mencer ; komentar Lara Jelenc. - Rijeka, 2015. - 169 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Bibliografija: listovi 137-156 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Summary. - Bilješka o autorici: listovi 166-168. - Doktorski rad--Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakulutet, 2015.
005.521:334.72](497.5)(043.3)
334.72:659.44](497.5)(043.3)
AL16-0006


JAKOPEC, Ana
      Učinci (ne)usklađenosti klima pravednosti organizacije, rukovoditelja i suradnika : doktorski rad = Effects of (mis)alignment between organizational, supervisory and peer justice climate : doctoral thesis / Ana Jakopec ; mentor Zoran Sušanj. - Rijeka, 2015. - V, 191 list : graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Bibliografija: listovi 148-171. - Summary. - Doktorski rad--Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, 2015.
005:159.9(043)
AL16-0007


JAKOPOVIĆ, Željko
      Povezanost očekivanih postignuća i nastavnih strategija s učeničkim razumijevanjem mehanike u gimnaziji : doktorski rad / Željko Jakopović. - Rijeka : Ž. Jakopović, 2012. ([s. l. : s. n.]). - IV, 443 lista : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci. - Bibliografija: listovi 279-323. - Summary. - Filoz. fak., Rijeka, 2012.
[371.3:53]:159.93](043.3)
37.013(043.3)
AL16-0008


JAKŠIĆ, Danijela
      Model repozitorija meta-podataka za evoluciju sheme skladišta podataka te integraciju sa sustavom za upravljanje matičnim podacima : doktorski rad = Metadata repository model for data warehouse schema evolution and integration with master data mangement system : doctoral thesis / Danijela Jakšić ; mentor Vladan Jovanović ; komentor Patrizia Poščić. - Rijeka, 2016. - VII, 308 str. : ilustr. u bojama, graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm
Bibliogarfija: str. 128-134, 307-308. - Summary. - Doktorska disertacija--Sveučilište u Rijeci, Odjel informatike, 2016.
004.65(043.3)
AL16-0009


JUGO, Igor
      Prilagodljivi tutorski sustav za e-učenje podržan dubinskom analizom podataka : doktorski rad = Adaptive tutoring e-learning system suported by data mining : dosctoral thesis / Igor Jugo ; mentor Božidar Kovačić. - Rijeka, 2016. - VIII listova, 188 str. : lustr. u bojama, graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm
Bibliografija: str. 147-152, 185-188. - Citirano u: Summary.
004.738.5:37(043.3)
37:004.738.5(043.3)
004.89:37(043.3)
AL16-0010


JURDANA, Irena
      Heuristički model komunikacijskih mreža u povezivanju brodskih sustava primjenom svjetlovodne tehnologije : doktorski rad / Irena Jurdana. - Rijeka : I. Jurdana, 2011. ([s. l. : s. n.]). - 146 listova : graf. prikazi ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci. - Bibliografija: listovi 133-136. - Summary. - Pom. fak., Rijeka, 2011.
[621.391:004.71]:629.5(043.3)
629.5:[621.391:004.71](043.3)
AL16-0011


KRPAN, Ljudevit
      Integralni prostorno-prometni model urbanističkog planiranja : doktorska disertacija / Ljudevit Krpan. - Rijeka : Lj. Krpan, 2010. ([s. l. : s. n.]). - XII, 299 str. : ilustr.(pretežno u bojama), graf. prikazi(pretežno u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci, Poslijediplomski znanstveni studij "Tehnološki sustavi u pomorskom prometu". - Bibliografija: str. 265-286; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. - Pom. fak., Rijeka, 2010.
[656.1.05:711.73](497.5)(043.3)
[711.73:656.1.05](497.5)(043.3)
AL16-0012


KRŽELJ-Čolović, Zorica
      Strateško udruživanje malih i srednjih hotelskih poduzeća : doktorski rad = Strategic networking in small and medium hospitality enterprises : doctoral thesis / Zorica Krželj-Čolović ; mentor Zdenko Cerović. - Opatija : Z. Krželj-Čolović, 2014. ([s.l. : s.n.]). - IX, 293 lista : graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. - Bibliografija: listovi 261-279 i uz tekst. - Summary. - Opatija, FMTU, 2014.
005.575:640.41](043.3)
640.41(043.3)
AL16-0013


POROPAT, David
      Poslovna izvrsnost hotela u okruženju informacijsko-komunikacijske tehnologije : doktorski rad / David Poropat. - Opatija : D. Poropat, 2013. ([S. l : s. n.]). - 317 str. : graf. prikazi u bojama ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžnment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija. - Bibliografija: str. 289-296. - Summary. - Fak. za men. u tur. i ugost., Opatija, 2013.
004:640.4](043.3)
640.4:658.56](043.3)
AL16-0014


TRIVANOVIĆ, Dragan
      Dijagnostički i prognostički čimbenici u bolesnika s metastatskim karcinomom nepoznatog primarnog sijela : doktorska disertacija / Dragan Trivanović. - Rijeka : D. Trivanović, 2009. ([s. l. : s. n.]). - X, 106 listova : graf. prikazi(djelomice u bojama) ; 30 cm
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet. - Bibliografija: listovi 73-99. - Summary. - Med. fak., Rijeka, 2009.
[616-006.04:616-033.2]:616-07](043.3)
[616-006.04:616-033.2]:616-036](043.3)
AL16-0015

Vidi i br.: AL16-0039,-0041,-0046,-0106,-0117,-0134,-0143,-0164,-0182,-0310,-0371,-0373,-0391,-0912,-0924,-0972,-1037,-1053,-1083,-1107,-1131,-1141,-1231

001 Znanost i znanje

Vidi br.: AL16-0016,-0038,-0310

002 Dokumentacija


PUPOVAC, Vanja
      Pojavnost i značajke plagiranja i znanstvenog nepoštenja u hrvatskoj i međunarodnoj znastvenoj zajednici : doktorski rad = Prevalence and characteristics of plagiarism and other forms of research misconduct in Croatian and international scientific community / Vanja Pupovac ; mentori Mladen Petrovečki i Snježana Prijić-samaržija. - Rijeka, 2015. - IX, 99 listova : graf. prikazi ; 31 cm
Bibliografija: listovi 78-88. - Abstract. - Životopis: listovi 97-99. - Doktorski rad--Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, 2015.
002:001.81](043.3)
001.81:002](043.3)
61:050](043.3)
050:61](043.3)
AL16-0016

003 Semiotika. Pismo. Simboli


DŽANIĆ, Almira
      Glagolski oblici u bosaničnim pravnim tesktovima srednjovjekovne Bosne : doktorski rad = Verb forms in old Bosnian cyrillic legal texts of medieval Bosnia : doctoral thesis / Almira Džanić ; mentor Mateo Žagar, komentor Amira Turbić-Hadžagić. - Rijeka, 2015. - 162 lista : zemljop. crteži u bojama ; 31 cm
Bibliografija: listovi 97-104. - Summary. - Doktorski rad--Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, 2015.
003.349:34](497.6)"04/14"(043.3)
34:003.349](497.6)"04/14"(043.3)
AL16-0017

Vidi i br.: AL16-1201

prva stranica vrh stranice  str. 1 str.2

© 2003   Unibis
***